Изложение МИГ 2021

МИГ Добричка организира еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ –
територията на Община Добричка

Къде? – местност „Славната канара“ край село Дебрене, община Добричка

Кога? – на 26 юни 2021г. от 09:30 часа

Какво? – изложение на местни продукти

Кой? – местни производители от територията на община
Добричка.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение МИГ 2021

Договор 26.05.2021

На 26.05.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г..

Наименование на проекта:

„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково, община Добричка”

Стойност на проекта: 252 879,00 лв., Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва:

  • рехабилитация на част от  улица „Тридесета” в село Паскалево;
  • рехабилитация на част от улица „Осма” в село Козлодуйци;
  • закупуване на оборудване и обзавеждане за „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“ в село Паскалево;
  • доставка и монтаж на соларен стълб за детска градина в село Лясково.

Цели на проектното предложение:

Основна цел: Съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие, чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.

 Специфични цели:

  • Подобряване на уличната мрежа, чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и Козлодуйци;
  • Оборудване на социална инфраструктура за подобряване достъпа до социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“;
  • Повишаване на енергийната ефективност чрез екологично осветление.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор 26.05.2021

Проведени инфосрещи май 2021

Информационни срещи м. май 2021г.

В периода 17-21 май 2021г. МИГ Добричка организира и проведе 10 информационни срещи в 10 населени места (села) от територията за представяне хода на изпълнение на Стратегията за ВОМР. В мероприятията се включиха общо 118 души, живеещи и/или работещи на територията на МИГ – Община Добричка. Сред тях бяха представители на: земеделските производители, бизнеса, услугите, социални дейности, местната власт и местни лидери; представители на уязвими групи и други заинтересовани страни. Срещите бяха проведени, както следва:

1-село Вердина, 17.05.2021г. – 10:00 ч.

 

2-село Одринци, 17.05.2021г – 13:00 ч.

 

3-село Карапелит, 18.05.2021г. – 10:00 ч.

 

4-село Бенковски, 18.05.2021г. – 13:00 ч.

 

5-село Царевец, 19.05.2021г. – 10:00 ч.

 

6-село Стефан Караджа, 19.05.2021г. – 13:00 ч.

 

7-село Победа, 20.05.2021г. – 10:00 ч.

 

8-село Житница, 20.05.2021г. – 13:00 ч.

 

9-село Смолница, 21.05.2021г. – 10:00 ч.

 

10-село Стефаново, 21.05.2021г. – 13:00 ч.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведени инфосрещи май 2021