Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на процедурата:

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в района на община Добричка.
 • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
 • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • Изградена и подобрена инфраструктура, подпомагаща социалното приобщаване и намаляването на бедността;
 • Подобрен достъп до основни услуги за населението;
 • Подобрена среда за живот.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 850 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

1. Условия за кандидатстване с проекти по подмярка 19.2-7.2: 
2. Условия за изпълнение на проекти по подмярка 19.2-7.2
3. Документи за попълване  изтегли
4. Документи за информаци изтегли
5. Приложения към условия за изпълнение изтегли

 

Публикувано на 14.08.2018г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Документи за обществено обсъждане – подмярка 19.2-4.2

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.2 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост от територията на МИГ Добричка

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

 • подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
 • подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
 • увеличени  продажби, включително директни;
 • създадена заетост в сектора;
 • внедрени постижения на науката и практиката;
 • увеличена добавена стойност на територията.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 491 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 14.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 1. Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР
 2. Условия за изпълнение на проектите, финансирани по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР
 3. Документи за попълване, към условията за кандидатстване
  изтегли;
 4. Документи за информация на потенциалните кандидати
  изтегли;
 5. Документи към условията за изпълнение
  изтегли

 

Публикувано на 07.08.2018 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документи за обществено обсъждане – подмярка 19.2-4.2

Покана

за участие в информационна конференция

МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи. Планирано е конференцията да се проведе на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана