Обществено обсъждане преходен период

 ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка за периода 2018 – 2023г.

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 09 април 2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Публикувано на 18.03.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане преходен период

Договор 4.1 – АГРО ТЕРА БГ

На 10.03.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 10.03.2023г.).

Наименование на проекта:

Закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения

Стойност на проекта: 149 620,99 лв.

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД

Проектът включва:

 • Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството – Закупуване на трактор марка STEYR, модел Profi 6145 CVT на стойност 149 620,99 лв..

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

През 2018 година кандидатът взема решение да отглежда нетрадиционната за Добруджа етерично – маслена култура – лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. За осигуряване на високо качество на продукцията е необходима модерна и прецизна техника за обработка на площите и за навременно изпълнение на мероприятията съгласно технологията по отглеждането на културите. В изпълнение на проекта е планирано закупуване на трактор, с който да се осъществява обработката на 300 дка насаждения с лавандула, находящи се в село Карапелит, общ. Добричка, където за засаждането, растежа и отглеждането на лавандула съществува благоприятно съчетание на почвени и природно-климатични условия. С реализацията на проекта се предвижда разкриване на едно работно място.

Цели на проектното предложение:

 • да повиши конкурентоспособността на стопанството при отглеждане на лавандула чрез осигуряване на собствени материални активи;
 • да намали зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия;
 • да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата;
 • да доведе до спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор 4.1 – АГРО ТЕРА БГ

Договор 4.1 – Стефан Лалов

На 10.03.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Стефан Лалов, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 10.03.2023г.).

Наименование на проекта: Създаване на нови насаждения от лавандула за добив на биологични суровини и закупуване на машина за косенето и прибирането й

Стойност на проекта: 128 495.75 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Стефан Лалов

Проектът включва:

 • Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството – Машина за косене и прибиране на лавандула на стойност марка CLIER на стойност 100 000,00 лв..
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения – Лицензиран разсад от лавандула сорт «Севтополис» на стойност 6 600,00 лв.;
 • Първоначални разходи за създаване на насаждение от 33 дка лавандула – 16 095,75 лв.

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

В изпълнение на проекта се предвижда създаване на ново насаждение от 33 дка. лавандула в землището на с. Котленци, общ. Добричка, както и закупуване на машина за косенето и прибирането й. С нея за кратки срокове и в най-подходящия момент ще могат да бъдат събрани цветовете, както от новите насаждения, така и от съществуващите такива, засяти на площ от 52,435 дка. Съществуващите насаждения са в преходен период за преминаване от конвенционално към биологично земеделие, като към края на м. май 2019 г. ще бъдат сертифицирани. Биологичното земеделие при отглеждането ще се прилага и за новите насаждения. По проектното предложение се предвижда създаване и поддържане на едно работно място.

Цели на проектното предложение:

 • Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда чрез биоземеделие;
 • Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 • Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. 
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор 4.1 – Стефан Лалов