Удължаване на срока по втори прием на проекти по подмярка 19.2-7.6

С решение на УС на МИГ Добричка от 05.04.2021г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 07 май 2021г.
Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 05.04.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока по втори прием на проекти по подмярка 19.2-7.6

Обществено обсъждане преходен период

 ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка за периода 2018 – 2023г.

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 09 април 2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Публикувано на 18.03.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане преходен период

Договор 4.1 – АГРО ТЕРА БГ

На 10.03.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 10.03.2023г.).

Наименование на проекта:

Закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения

Стойност на проекта: 149 620,99 лв.

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД

Проектът включва:

  • Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството – Закупуване на трактор марка STEYR, модел Profi 6145 CVT на стойност 149 620,99 лв..

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

През 2018 година кандидатът взема решение да отглежда нетрадиционната за Добруджа етерично – маслена култура – лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. За осигуряване на високо качество на продукцията е необходима модерна и прецизна техника за обработка на площите и за навременно изпълнение на мероприятията съгласно технологията по отглеждането на културите. В изпълнение на проекта е планирано закупуване на трактор, с който да се осъществява обработката на 300 дка насаждения с лавандула, находящи се в село Карапелит, общ. Добричка, където за засаждането, растежа и отглеждането на лавандула съществува благоприятно съчетание на почвени и природно-климатични условия. С реализацията на проекта се предвижда разкриване на едно работно място.

Цели на проектното предложение:

  • да повиши конкурентоспособността на стопанството при отглеждане на лавандула чрез осигуряване на собствени материални активи;
  • да намали зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия;
  • да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата;
  • да доведе до спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор 4.1 – АГРО ТЕРА БГ