Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2-6.4. “ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г. и Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 17.03.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

Първи подписан договор

МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСА ПЪРВИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 24.02.2020г. МИГ Добричка подписа първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Радослава Рогова – Стефанова , по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ за „Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко“. Инвестицията ще се реализира в съществуващ цех в село Котленци, община Добричка. Стойността на проекта е 108 371 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.


Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Първи подписан договор

Информационно събитие

Екипът на МИГ Добричка ще представи актуалните възможности за кандидатстване за финансиране на проектни предложения, подадени по мерките, включени в Стратегията за ВОМР през 2020 година.

На 26 февруари (сряда) 2020 г. от 11:00 ч. в Бизнес залата на етаж първи, в сградата на Община град Добрич ще се проведе информационно събитие, организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич.

Eкипът на ОИЦ ще представи всички процедури и мерки, от които общините, фирмите от всички сектори, неправителствения сектор, образователните институции, земеделските стопани, както и жителите на област Добрич ще могат да се възползват съгласно Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за 2020 година

В мероприятието са поканени трите Местни инициативни групи и Местната инициативна рибарска група от област Добрич. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят с планираните мерки за 2020 г. от Стратегиите на МИГ „Добричка“, МИГ „Балчик-Генерал Тошево“, МИГ „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Информационно събитие