7.6 – ВТОРИ ПРИЕМ

ОБЯВА

 ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.478

ПОДМЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БОГАТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 04.11.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 7.6 – ВТОРИ ПРИЕМ

4.2-четвърти прием

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.470

ПОДМЯРКА 19.2 – 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г.,  чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 4.2-четвърти прием

Обява за прием 7-6

ОБЯВА

 ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БОГАТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 04.11.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 04.12.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием 7-6