Покана за свикване на ОС

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка

На основание чл. 24 ал. (1) от устава, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 13.05.2024 г. от 16:00 часа в зала 108 на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Освобождаване на членове на Общото събрание, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Проект за решение: Общото събрания освобождава членовете, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Точка втора: Приемане на нови членове в Общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание приема нови членове.

Точка трета: Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата на настоящия.

Проект за решение: Общото събрания избира нов Управителен съвет.

Точка четвърта: Промяна в Стратегията за ВОМР

Проект за решение: Общото събрание приема промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка

Точка пета: Други.

Във връзка с изискванията на МЗХ, на насроченото заседание всеки член на ОС, който не е вписан в Търговския регистър следва да представи писмени доказателства – официални документи за принадлежността си към сектора, към който се е самоопределил (трудови договори; решения на колективен орган; регистрационна карта за ЗП и др. подобни).

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

публикувно на 17.04. 2024 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за свикване на ОС

Проведено изложение за местни производители

На 26 юли 2023 година, на полето – част от землището на село Бранище, община Добричка беше организирано и проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка.

В изложението участие взеха 12 местни производители. С цел промотиране и реклама на събитието бяха подготвени и разпространени плакати и флаери, оповестяващи изложението, публикувани бяха електронни информационни материали. Логистично събитието беше подсигурено с големи високи шатри, където на изложителите бяха предоставени 12 на брой масивни маси с пейки. Изложението беше обособено на удобно и достъпно за посетители и гости място, като предвид изключително горещото време беше осигурена слънцезащита и за клиентите. Един брой хладилна витрина беше предоставена на зеленчукопроизводителите, за да поддържат продукцията си свежа и да я предпазят от увяхване и погиване.

Посетителите на изложението имаха възможност да опитат от чудесните местни продукти, да се доближат до Добруджанския бит, гостоприемство и култура. Изпълнено беше озвучаване и проведена богата музикална програма с участието на фолклорни певческа и танцова групи при НЧ „Пробуда – 1896г.“ от село Победа, които изпълниха традиционни добруджански песни и танци. За участници и гости беше осигурен и кетъринг.

Изложението на местни продукти се възприема като атрактивно събитие, то се превърна в привлекателно място за местното население, но също така привлече множество туристи и гости. Участвайки, земеделските стопани и малките местни производители намериха още един начин за реализация на своите продукти директно на потребителя, като по тяхно мнение скъсяването на веригата на доставки на храни често е жизненоважна за оцеляването на най-уязвимите земеделски стопанства.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведено изложение за местни производители

Изложение 2023

За пета поредна година МИГ Добричка организира еднодневно изложение на местни производители!

И тази година, по традиция, МИГ Добричка организира изложение на местни продукти. Събитието ще се проведе на 26 юли, в землището на село Бранище, на полето.

Каним всики жители и гости на Община Добричка на този своеобразен празник на изобилието!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2023