Втори прием по подмярка 19.2-7.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 416 967,05 лв.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни в раздели „Обяви за прием“ – подмярка 19.2-7.2 и „Кандидатстване“, както и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 на адрес:
https://eumis2020.government.bg.

публикувано на 01.04.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори прием по подмярка 19.2-7.2

Удължаване на срока за прием на проекти по подмярка 19.2-4.2

С решение на УС на МИГ Добричка от 25.03.2019г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 30 април 2019г.
Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 27.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока за прием на проекти по подмярка 19.2-4.2

Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 21.01.2019г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.232 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 12.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка