Празници 2024

 

В периода от 08.05 до 22.06.2024г. МИГ Добричка ще представи изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г., както и приноса на ЕС чрез ЛИДЕР/ВОМР за развитие на територията на община Добричка.

Ще получите информация за финансираните идеи, изпълнените проекти, за добри практики и нови възможности за реализация.

Не пропускайте шатрата на МИГ Добричка, където може да получите индивидуална консултация за финансирае на вашата проектна идея, а ние ще ви зарадваме с някой от нашите информационни и рекламни материали.

Екипът на МИГ Добричка Ви очаква:

Кога?

 

Къде?

08-05

09:30 часа

с. Смолница

09-05

13:30 часа

с. Богдан

10-05

10:00 часа

с. Плачи дол

11-05

10:00 часа

с. Царевец

18-05

10:00 часа

с. Ловчанци

25-05

10:00 часа

с. Паскалево

26-05

10:00 часа

с. Бранище

01-06

10:00 часа

с. Победа

15-06

10:00 часа

с. Божурово

22-06

10:00 часа

с. Стефаново

Публикувано на 18.04.2024г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Празници 2024

Покана за свикване на ОС

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка

На основание чл. 24 ал. (1) от устава, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 13.05.2024 г. от 16:00 часа в зала 108 на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Освобождаване на членове на Общото събрание, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Проект за решение: Общото събрания освобождава членовете, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Точка втора: Приемане на нови членове в Общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание приема нови членове.

Точка трета: Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата на настоящия.

Проект за решение: Общото събрания избира нов Управителен съвет.

Точка четвърта: Промяна в Стратегията за ВОМР

Проект за решение: Общото събрание приема промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка

Точка пета: Други.

Във връзка с изискванията на МЗХ, на насроченото заседание всеки член на ОС, който не е вписан в Търговския регистър следва да представи писмени доказателства – официални документи за принадлежността си към сектора, към който се е самоопределил (трудови договори; решения на колективен орган; регистрационна карта за ЗП и др. подобни).

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

публикувно на 17.04. 2024 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за свикване на ОС

Проведено изложение за местни производители

На 26 юли 2023 година, на полето – част от землището на село Бранище, община Добричка беше организирано и проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка.

В изложението участие взеха 12 местни производители. С цел промотиране и реклама на събитието бяха подготвени и разпространени плакати и флаери, оповестяващи изложението, публикувани бяха електронни информационни материали. Логистично събитието беше подсигурено с големи високи шатри, където на изложителите бяха предоставени 12 на брой масивни маси с пейки. Изложението беше обособено на удобно и достъпно за посетители и гости място, като предвид изключително горещото време беше осигурена слънцезащита и за клиентите. Един брой хладилна витрина беше предоставена на зеленчукопроизводителите, за да поддържат продукцията си свежа и да я предпазят от увяхване и погиване.

Посетителите на изложението имаха възможност да опитат от чудесните местни продукти, да се доближат до Добруджанския бит, гостоприемство и култура. Изпълнено беше озвучаване и проведена богата музикална програма с участието на фолклорни певческа и танцова групи при НЧ „Пробуда – 1896г.“ от село Победа, които изпълниха традиционни добруджански песни и танци. За участници и гости беше осигурен и кетъринг.

Изложението на местни продукти се възприема като атрактивно събитие, то се превърна в привлекателно място за местното население, но също така привлече множество туристи и гости. Участвайки, земеделските стопани и малките местни производители намериха още един начин за реализация на своите продукти директно на потребителя, като по тяхно мнение скъсяването на веригата на доставки на храни често е жизненоважна за оцеляването на най-уязвимите земеделски стопанства.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведено изложение за местни производители