Обява за прием на проектни предложения 4.2- трета

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г.,  чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 20.11.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения 4.2- трета

Обява за прием на проектни предложения 19.2-7.5 – втори прием

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г.,

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.11.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения 19.2-7.5 – втори прием

Информационна конференция 1

На 14 октомври от 09:30 часа, екипът на МИГ Добричка проведе първа част  на планирано мероприятие за информиране на местното население за хода на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие – „Информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР“. Участници в събитието бяха 34 души – представители на гражданския сектор, НПО, както и членове на общинската администрация. На всички присъстващи бяха подарени рекламни материали, популяризиращи МИГ Добричка и Стратегията за ВОМР, както и приноса на ЕС за реализирането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

С кратка презентация пред присъстващите бяха представени постиженията на МИГ Добричка за времето от подписване на Споразумение №РД50-27/05.04.2018г за изпълнение на Стратегията за ВОМР до настоящия момент. Информацията касаеше изпълнението по под-мерки, разходването на бюджета на Стратегията, изпълнени приеми, брой приети проектни предложения, брой договорирани проекти. 

Резонно интерес предизвика и планирания за месеци ноември-декември прием по подмярка 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“, където допустими кандидати са читалищата от територията. 

Мероприятието беше проведено в зала в сградата на Община Добричка, при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Информационна конференция 1