Втори договор за БФП

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 13.05.2020г.  МИГ Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца (до 13.05.2023г.).

Наименование на проекта: Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка

Стойност на проекта: 164 574,20 лв., Интензитет на помощта: 100% Проектът включва: *дейности по рехабилитация на част от улица „Втора“ в с. Дончево – от км 0+000 до 0+230 – 230 м и от км 0+700 до 1+055 – 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно. *инвестиции в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги „домашен социален патронаж“ и „обществена трапезария“. Дейности, планирани в изпълнение на проекта:
  • доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за домашен социален патронаж в с. Дончево – 10 872,50 лв.;
  • доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство на с. Дончево – 4 460,00 лв.;
  • рехабилитация на участъци от улица „Втора“ с. Дончево -141 975,20 лв.;
  • доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване с. Драганово – 6 116,50 лв..
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.