Втори прием по подмярка 19.2-7.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 416 967,05 лв.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни в раздели „Обяви за прием“ – подмярка 19.2-7.2 и „Кандидатстване“, както и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 на адрес:
https://eumis2020.government.bg.

публикувано на 01.04.2019г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.