Вътрешни документи

Устав на Сдружение МИГ Добричка
Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки
Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 на МЗХГ Виж
Правила за работа на МИГ Добричка Прочети
Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Агенцията по вписванията – търговски регистър Виж
Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“
 

 

Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка
 

 

 

Изпълнение индикатори ВОМР
Обучения, информационни кампании, празници
Списък УС, ОС на МИГ и екип на МИГ Добричка