Договор Светлан

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 20.07.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Светлан Великов, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Закупуване на земеделска техника”

Стойност на проекта: 133 618,87 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Светлан Николов Великов

Проектът включва следните инвестиции:

  • Трактор NEWHOLAND T5.110 ЕС Т48 TMR и гуми с джанти

 Цели на проектното предложение:

Основна цел:

  • да повиши конкурентоспособността на стопанството чрез осигуряване на собствени материални активи;
  • да намали зависимостта на стопанството както от външни доставчици на услуги, така и от метеорологичните условия;
  • да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата и зеленчуците;
  • да доведе до спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.

Специфични цели:

  • модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
  • създаване на поминък, който опазва богатствата на територията;
  • екологично управление на ресурсите и иновации за развитие на балансирана икономика;
  • утвърждаване на местния продукт и подобряване на организацията на хранителната верига.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.