Договор ХИД

На 01.09.2021г. МИГ Добричка подписа още един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и «ХИД-ИНВЕСТ»  ЕООД. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирана земеделска техника”

Стойност на проекта: 78 158,08 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: «ХИД-ИНВЕСТ» ЕООД

 Проектът включва следните инвестиции:

  • Комбайн за прибиране на лавандула и маточина – MADARA KL – 1 брой
  • Дискова брана – MADARA модел KDB 022 LP – 1 брой

Цели на проектното предложение: 

  • повишаване на конкурентоспособността на кандидата чрез набавяне на собствени материални активи;
  • намаляване на основните разходи за наем на техника за обработка на площите и прибиране на реколтата;
  • подобряване на пазарната позиция и реализация на кандидата;
  • екологично управление на ресурсите и внедряване на иновации за развитие на балансирана икономика.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.