Договор 26.05.2021

На 26.05.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г..

Наименование на проекта:

„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково, община Добричка”

Стойност на проекта: 252 879,00 лв., Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва:

  • рехабилитация на част от  улица „Тридесета” в село Паскалево;
  • рехабилитация на част от улица „Осма” в село Козлодуйци;
  • закупуване на оборудване и обзавеждане за „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“ в село Паскалево;
  • доставка и монтаж на соларен стълб за детска градина в село Лясково.

Цели на проектното предложение:

Основна цел: Съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие, чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.

 Специфични цели:

  • Подобряване на уличната мрежа, чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и Козлодуйци;
  • Оборудване на социална инфраструктура за подобряване достъпа до социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“;
  • Повишаване на енергийната ефективност чрез екологично осветление.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.