Обществено обсъждане 6.4

До крайния срок 23.09.2019г. в МИГ Добричка не са получени писмени коментари, бележки или предложения по представените документи по подмярката. 

Процедурата за прием ще бъде стартирана през 2020г. по график, утвърден от УС на МИГ Добричка.

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията на МИГ Добричка за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до:

 • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/ или иновация;
 • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
 • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
 • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и  създаване на нови работни места за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

 • създадени атракции и привлечен интерес към територията;
 • довеждане на повече услуги до хората от територията, вкл. мобилни;
 • създадени нови работни места;
 • балансирани и по-малко уязвими от пазарните колебания микро- и малки бизнес-структури на територията;
 • по-силно, по-богато и социално отговорно предприемачество

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 492 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.09.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 1. Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 2. Условия за изпълнение на проектите, финансирани по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 3. Документи за попълване, към условията за кандидатстване
  изтегли
 4. Документи за информация на потенциалните кандидати
  изтегли
 5. Документи към условията за изпълнение
  изтегли

Публикувано на 03.09.2019 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.