Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на процедурата:

  • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в района на община Добричка.
  • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
  • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

  • Изградена и подобрена инфраструктура, подпомагаща социалното приобщаване и намаляването на бедността;
  • Подобрен достъп до основни услуги за населението;
  • Подобрена среда за живот.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 850 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

1. Условия за кандидатстване с проекти по подмярка 19.2-7.2:  прочети
2. Условия за изпълнение на проекти по подмярка 19.2-7.2 прочети
3. Документи за попълване  изтегли
4. Документи за информаци изтегли
5. Приложения към условия за изпълнение изтегли

 

Публикувано на 14.08.2018г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.