Екип на МИГ

 

Трите имена Длъжност
Надежда Тодорова Василева Изпълнителен директор
Нели Янулова Събева Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР
Жени Славова Йорданова Асистент