Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.

НА 20.03.2023г., УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСАХА ДОГОВОР № РД 50-60 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 В РАЗМЕР НА 44 275,00 лв.

Процесът на разработване на новата Стратегия за ВОМР изисква широко участие на представители на различните социално-икономически групи. Основна характеристика на този процес ще бъде прозрачността, както и възможността за участие на всички заинтересовани страни. Дейностите ще бъдат представяни в местни медии с цел популяризиране, постигане на максимално високо ниво на публичност и прозрачност. Планирана е интензивна информационна кампания и обучителни дейности за постигане на висока активност и подкрепа. Включването на широк кръг заинтересовани страни ще мотивира за активна позиция при подготовката на стратегията и за кандидатстване към нея.

Публикувано в Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.. Постоянна връзка.