Информационна конференция 1

На 14 октомври от 09:30 часа, екипът на МИГ Добричка проведе първа част  на планирано мероприятие за информиране на местното население за хода на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие – „Информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР“. Участници в събитието бяха 34 души – представители на гражданския сектор, НПО, както и членове на общинската администрация. На всички присъстващи бяха подарени рекламни материали, популяризиращи МИГ Добричка и Стратегията за ВОМР, както и приноса на ЕС за реализирането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

С кратка презентация пред присъстващите бяха представени постиженията на МИГ Добричка за времето от подписване на Споразумение №РД50-27/05.04.2018г за изпълнение на Стратегията за ВОМР до настоящия момент. Информацията касаеше изпълнението по под-мерки, разходването на бюджета на Стратегията, изпълнени приеми, брой приети проектни предложения, брой договорирани проекти. 

Резонно интерес предизвика и планирания за месеци ноември-декември прием по подмярка 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“, където допустими кандидати са читалищата от територията. 

Мероприятието беше проведено в зала в сградата на Община Добричка, при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.