Коригиран бюджет 4.1

На основание чл. 46 а, ал. (6), т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МЗХГ – за поправка на очевидна техническа грешка, разполагаемият бюджет по процедура № BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР е в размер на 515 942,46 лв., респективно бюджетът по обявата за втори прием на проектни предложения със срок от 01.09 до 17:00 часа на 31.10.2022г. е 366 183,11 лв.

Публикувано на 25.10.2022г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.