Обществено обсъждане 7.5

До крайния срок 23.09.2019г. в МИГ Добричка не са получени писмени коментари, бележки или предложения по представените документи по подмярката. 

Процедурата за прием ще бъде стартирана през 2020г. по график, утвърден от УС на МИГ Добричка.

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно, образователно и историческо наследство от територията на община Добричка чрез разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура, изграждане на атракции и съоръжения за посетители и адекватното им експониране и популяризиране, подобряване на маркетинга за привличане интереса към територията.
 • Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на територията на МИГ Добричка.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

 • подобрена инфраструктура и изградени атракции за посетители;
 • подобрен маркетинг на територията;
 • увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес;
 • повишена атрактивност на територията.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 250 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.09.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 1. Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 2. Условия за изпълнение на проектите, финансирани по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 3. Документи за попълване, към условията за кандидатстване
  изтегли
 4. Документи за информация на потенциалните кандидати
  изтегли
 5. Документи към условията за изпълнение
  изтегли

Публикувано на 04.09.2019 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.