Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата:

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в района на община Добричка.
 • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
 • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • Изградена и подобрена инфраструктура, подпомагаща социалното приобщаване  и намаляването на бедността;
 • Подобрен достъп до основни услуги за населението;
 • Подобрена среда за живот.

Допустими кандидати:

 • Община Добричка;
 • Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната  инфраструктура и културния живот;
 • Читалища – за дейности,  свързани с културния живот

Дейности допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

1.   Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

2.   Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

3.   Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4.   Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

5.   Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

6.   Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства (за читалищата);

7.   Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията.

Категории разходи допустими за финансиране:

1. Реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности , които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

2. За закупуване на специализирани транспортни средства, включително превозни средства за целите на инвестицията, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. За придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност – разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите, свързани с насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на икономическото развитие на територията на МИГ Добричка.

4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта: 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта: 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 5% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 2% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;

5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“. ”

Недопустими разходи: съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички под-мерки от СВОМР

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 28.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 04.11.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 850 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 391 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 000 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Проектните предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
Проектът включва инвестиции в социална инфраструктура или води до предоставяне на социални услуги 15
Проектът допринася за задържане на подлежащите на задължително образование деца в училище и/ или за подобряване качеството на учебния процес 10
Проектът включва изграждане на площадки за игра и/ или набавяне на спортни принадлежности за подобряване двигателната активност на децата и младежите.

*забележка: под „Площадка за игра“ по смисъла на СВОМР се разбира обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящи за целта устройства, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.“

10
Проектът предвижда изграждане и /или реконструкция на детски площадки, зелени площи и/или осветление  5
Проектът предлага инвестиции за две или повече населени места с:  15
     – общо население до 500 жители       10
     – общо население над 500 жители       15
Проектът допринася за ограничаване на измененията на климата и/или осигурява защита при бедствия и аварии 10
Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми 10
В изпълнението на проекта се създава заетост за местни безработни лица или за представители на уязвими групи 20
Проектът е представен от неправителствена организация или читалище 5
Общ брой точки:  100

 Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия: „Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия:  „Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми“ е бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-7.2. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

публикувано на 28.09.2018г.

 

ОБЯВА

 ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-4.2. “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

 обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
 • подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
 • увеличени продажби, включително директни;
 • създадена заетост в сектора;
 • внедрени постижения на науката и практиката;
 • увеличена добавена стойност на територията.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

– да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

– минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 1. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни, имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ.

Дейности допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

 • Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.  

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти
 • плодове и зеленчуци, вкл. гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Насоките за кандидатстване, и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък „приложение № І от ДФЕС“, посочени в Приложение № 8 от документите за информация на кандидатите.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза (Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане), включително чрез финансов лизинг
 4. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 5. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, вкл. в т. 1 – 8.

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка

Период за прием:

Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 17.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.03.2019г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 491 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 200 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да оценят ефективността на инвестицията по финансовите показатели, както следва: 

Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и финансови показатели
Нетна настояща стойност на проекта (NPV).

NPV > 0

 

Да/Не

Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe).

NPVe > 0

 

Да/Не

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта.

IRR > r (6%)

 

Да/Не

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата.

IRR1 > r (6%)  

Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта.

PI > 1

 

Да/Не

Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата.

PI 1 > 1

 

Да/Не

Срок на откупуване (PBP)

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.

 

 

Да/Не

Постъпилите проектни предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

 

Критерии за оценка Точки
Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика 20
Проектът включва преработка на собствени и/ или произвеждани на територията на МИГ Добричка земеделски суровини/продукти 20
Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори – животновъдство (вкл. пчеларство), зеленчукови, етерично-маслени и овощни 10
Проектът допринася за създаване на работни места 10
o     едно постоянно работно място 5
o     две и повече постоянни работни места 10
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация на кандидата или за скъсяване на веригата на доставка 10
Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия за собствени нужди или за подобряване на енергийната ефективност на самото предприятие 10
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване изменението на климата и/или щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци  (по технически параметри) 10
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи

(точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)          

10
Общ брой точки: 100

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

 

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“, ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

 Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.2. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Обява за прием на проектни предложения –

публикувано на 17.09.2018г.

Публикувано в Обяви за прием. Постоянна връзка.