Под-мярка 19.2-6.4

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2-6.4. “ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г. и Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:
Цели на процедурата: Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до:

 • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/ или иновация;
 • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
 • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
 • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и  създаване на нови работни места за населението.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • създадени атракции и привлечен интерес към територията;
 • довеждане на повече услуги до хората от територията, вкл. мобилни;
 • създадени нови работни места;
 • балансирани и по-малко уязвими от пазарните колебания микро- и малки бизнес-структури на територията;
 • по-силно, по-богато и социално отговорно предприемачество.

Допустими кандидати:
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1.Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
2. Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни,  имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.
3. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ Добричка.
4. Кандидатите-земеделски стопани/земеделски производители към датата на подаване  на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: 
а/ да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за поддпомагане на земеделските производители,
б/ да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
5. Кандидатите – занаятчии към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: 
а/ да са регистрирани по Закона за занаятите в Регионалната занаятчийска камара;
б/ да отговарят на изискването на чл.4 на Закона за занаятите;
в/ да представят Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява

Дейности допустими за финансиране:

1. По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

 • дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ Добричка, включващи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
4. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1-3, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
Разходите по т. 4. не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 1-3
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.4.
Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване: Първият период на прием е с начална дата: 17.03.2020г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 11.05.2020г. Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката.Вторият период на прием е с начална дата: 01.11.2020г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 02.12.2020г.

Бюджет на приема: 492 000,00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.
Максимален размер  за всеки конктетен проект – 200 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 500 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 150000 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура: Интензитетът на подпомагане по проект за дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи; Финансовата помощ по проекти за всички останали дейности не може да надвишава 75% от общите допустими разходи. Финансовата помощ по процедурата се предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ и условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да оценят ефективността на инвестицията по финансовите показатели, както следва: 
Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и финансови показатели
    ДаНе
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). NPV > 0ДаНе
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe). NPVe > 0Да Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. IRR > r (6%)ДаНе
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата. IRR1 > r (6%)ДаНе
Индекс на рентабилността (PI) по проекта. PI > 1ДаНе
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата. PI 1 > 1ДаНе
Срок на откупуване (PBP). Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.Да
Не

Постъпилите проектни предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:П

Критерии за оценкаТочки
Проектът включва инвестиции в производство20
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. мобилни; здравни услуги и/ или услуги,  насочени към уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца20
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, или е за развитие на занаяти 15
Проектът създава заетост (точките се натрупват)15
– до две постоянни работни места;5
– повече от две постоянни работни места10
– извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години и/ или заетост за представители на уязвими групи5
Проектът използва местни ресурси, произведени на територията10
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване измененията на климата/ щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци  (по технически параметри)10
Проектът води до разширяване на съществуваща дейност5
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи (точките не се натрупват, максимален брой 5 т.)5
Общ брой точки100

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, или е за развитие на занаяти“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, или е за развитие на занаяти“ ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат се предоставят на следващия по ред на класирането кандидат или се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт: Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50
Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/46 50 90

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:
1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Публикувано на 17.03.2020г.