Под-мярка 19.2-4.1 прием 2022

ВТОРИ ПРИЕМ ЗА 2022 година

Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Вторият период на прием е с начална дата: 01.09.2022г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2022г. Бюджет на втори прием: 382 722,63 лв.

Публикувано на 01.09.2022г.

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМ

Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УДЪЛЖЕН СРОК

ПО ПОДМЯРКА 19.2-4.1. “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 25.03.2022г. и 28.06.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г., Допълнителни споразумения № РД50-27/16.07.2018г. и № РД50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура №BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати: Цели на процедурата: За разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка,  и за повишаване качеството й чрез:
  • модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на ЕС и
  • подобряване на условията в земеделските стопанства.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
  • балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
  • внедрени иновативни/ научни постижения;
  • създадена заетост в сектора на селското стопанство;
  • запазени и развити ресурси, създаващи поминък.
Допустими кандидати: Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители; 2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; 3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия. Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни,  имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка. Дейности допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности: Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез: 1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или 3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. Категории разходи допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи, в рамките на земеделското стопанство: 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; 2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството; 3. закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др.; 4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения  (вкл. от десертни лозя) и етерично-маслени култури; 5. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки; 6.закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици; 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка. Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване: Първият период на прием е с начална дата: 02.05.2022г. и Уудължен краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.07.2022г. Бюджет на приема: 532 481,98  лв. Втори и всеки следващ прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на предходния прием по подмярката. В този случай предстоящите приеми са планирани, както следва: Вторият период на прием е с начална дата: 01.09.2022г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2022г. Третият период на прием е с начална дата: 10.01.2023г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 28.02.2023г. Четвъртият период на прием е с начална дата: 01.05.2023г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 30.06.2023г. Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв. Максимален размер  за всеки конктетен проект – 150 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 75 000 лв. Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура: Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, се оценява ефективността на инвестицията по финансовите показатели, както следва:
Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и финансови показатели  
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). NPV > 0 Да/ Не
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe). NPVe > 0 Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. IRR > r (6%) Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата. IRR1>r (6%) Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта. PI > 1 Да/Не
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата. PI 1 > 1 Да/Не
Срок на откупуване (PBP). Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана. Да/Не
Само проектните предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:
Критерии за ОЦЕНКА Точки
Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 25 000 евро СПО 20
Проектът съдържа иновативност – въвеждане на нови за територията продукт,  и/или услуга, и/или добра практика 10
Проектът е за инвестиции в собственото земеделско стопанство, което е: 15
в сектор „плодове и зеленчуци” (без отглеждане на тикви); или
за трайни насаждения (без черупкови); или
за производство на „етерично – маслени и медицински култури”; или
животновъдство, пчеларство.
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация, или за включване на стопанството в хранителната верига 10
Проектът е за инвестиция за производство на биологични суровини и продукти 10
Проектът разкрива постоянно работно място (работни места) (не по-малко от 12 месеца) 10
Проектът допринася за ограничаване / адаптация към изменението на климата и/ или  щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци (по технически параметри) 10
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013 5
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи (точките не се натрупват, максимален брой 10 т.) 10
Общ брой точки: 100
Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013. Допълнителни точки по критерия няма да бъдат присъждани. Приоритизирането ще се прилага само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013“  ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. Лица за контакт: Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50 Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90 Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: – в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, – на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org – в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а. Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.1. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата. Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ: 1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях; 2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; 3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения; 4. за поправка на очевидна техническа грешка.
Публикувано на 02.05.2022г.
С УДЪЛЖЕН СРОК Актуализирано на 29.06.2022г.