Под-мярка 19.2-7.2

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 416 967,05 лв.

Всички други условия по публикуваната през 2018г. обява за прием на проектни предложения остават валидни и за настоящия прием!

Обява за втори прием на проектни предложения по процедурата  

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата:

  • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в района на община Добричка.
  • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
  • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

  • Изградена и подобрена инфраструктура, подпомагаща социалното приобщаване  и намаляването на бедността;
  • Подобрен достъп до основни услуги за населението;
  • Подобрена среда за живот.

Допустими кандидати:

  • Община Добричка;
  • Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната  инфраструктура и културния живот;
  • Читалища – за дейности,  свързани с културния живот

Дейности допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

1.   Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

2.   Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

3.   Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4.   Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

5.   Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

6.   Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства (за читалищата);

7.   Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията.

Категории разходи допустими за финансиране:

1. Реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности , които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

2. За закупуване на специализирани транспортни средства, включително превозни средства за целите на инвестицията, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. За придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност – разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите, свързани с насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на икономическото развитие на територията на МИГ Добричка.

4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта: 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта: 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 5% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 2% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;

5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“. ”

Недопустими разходи: съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички под-мерки от СВОМР

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 28.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 04.11.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 850 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 391 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 000 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Проектните предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
Проектът включва инвестиции в социална инфраструктура или води до предоставяне на социални услуги 15
Проектът допринася за задържане на подлежащите на задължително образование деца в училище и/ или за подобряване качеството на учебния процес 10
Проектът включва изграждане на площадки за игра и/ или набавяне на спортни принадлежности за подобряване двигателната активност на децата и младежите.*забележка: под „Площадка за игра“ по смисъла на СВОМР се разбира обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящи за целта устройства, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.“ 10
Проектът предвижда изграждане и /или реконструкция на детски площадки, зелени площи и/или осветление  5
Проектът предлага инвестиции за две или повече населени места с:  15
     – общо население до 500 жители       10
     – общо население над 500 жители       15
Проектът допринася за ограничаване на измененията на климата и/или осигурява защита при бедствия и аварии 10
Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми 10
В изпълнението на проекта се създава заетост за местни безработни лица или за представители на уязвими групи 20
Проектът е представен от неправителствена организация или читалище 5
Общ брой точки:  100

 Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия: „Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия:  „Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми“ е бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-7.2. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Обява за прием на проектни предложения

публикувано на 28.09.2018г.