Покана за ОС 12-04-2021

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел  МИГ Добричка

УС на МИГ Добричка, на свое заседание от 17.03.2021г. взе решение за провеждане на неприсъствено заседание на ОС до 12.04.2021г., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.2„Прилагане на операции в рамките на  Стратегии за  водено от  общностите  местно развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на  Стратегии за  водено от  общностите  местно развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.

Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ Добричка“

Точка трета: Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.

Проект за решение: ОС приема промяната в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

публикувано на 18.03.2021г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.