Прием 4.2 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19-470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Бюджет на приема: 137 416,38 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.