Приключи оценката на подадените по подмярка 19.2-4.1 проектни предложения

Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), постъпили по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, назначена със заповед на Председателя на УС на МИГ Добричка приключи работата си. В рамките на 30 работни дни бяха оценени 31 проектни предложения със стойност на разходите, за които се кандидатства в размер на 3667693,34 лв. и субсидия в размер на 50% или 1833848,17 лв.

Кандидатите са уведомени за решението на КППП и УС на МИГ Добричка.

Списък на одобрените проектни предложения е публикуван в раздел „Комисии за избор на проектни предложения“

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.