Пътят на МИГ

Пътят на МИГ Добричка

Идеята за учредяване на местна инициативна група в Добричка община възникна през януари 2007 г. и на 30 януари се проведе учредителното сьбрание. С Решение № 350/07.02.2007г. на Добрички окръжен съд се регистрира организация с нестопанска цел „МИГ ДОБРИЧКА”.

В изпълнение на партньорски Проект на Агенцията за регионално-икономическо развитие и инвестиции и Община Добричка, през 2007 г. се проведоха поредица от семинари за запознаване на населението с европейските програми и фондове. На тях участниците бяха запознати с целите на Подхода „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.. В тези семинари взеха участие над 250 представители на неправителствени организации, читалищни настоятелства, училищни настоятелства, директори на училища и детски градини, дребни земеделски производители, представители на дребния и среден бизнес, работодателски организации, кметове и кметски наместници на населени места и общински съветници, представители на общинска администрация. Мероприятията се проведоха в читалища “Напредък” в с. Стожер, „Светлина” в с. Паскалево, „Стефан Караджа” в с. Смолница и „Йордан Йовков” в село Божурово. Последва допълнително обучение на 30 души от посетилите семинарите. Проведоха се 4 обучителни курса на тема „Разработване и управление на проект”.

В резултат на тази разяснително-обучителна дейност се появиха нови желаещи да членуват в Местната инициативна група. На 29.10.2007 г. в залата на община Добричка се проведе общо събрание на Сдружение «МИГ ДОБРИЧКА», на което бяха приети нови членове на сдружението. Направи се актуализация на Устава. В него беше добавен Контролен съвет, за който бяха избрани за председател – Славка Петрова Иванова, и за членове Петър Събев Петров и Гюлхан Муса Вейсел. Извършиха се промени и в Управителния съвет – за негов Председател беше избран Петко Петков. С Решение № 78/15.01.2008г. на Добрички окръжен съд бяха вписани направените корекции. Последва и регистрация в Министерството на правосъдието в регистъра на неправителствените организации с нестопанска цел в обществена полза.

На 03.04.2008 г. беше публикувана Наредба № 14 на Министерство на земеделието и храните, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ по ос 4 „ЛИДЕР” от ПРСР 2007 – 2013 г.”, обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.. На това основание Общински съвет на Община Добричка на 29.05.2008 взе решение с № 139 за участие на Общината с проект по тази мярка.

На 09.06.2008 г. излезе Покана за набиране на Заявления за подпомагане по под-мярка 431-2 от ПРСР /2007-2013/. Община Добричка чрез покана свика на 17 юли работна среща за определяне на партньорите и вземане на решение за кандидатстване за участие, на която присъстваха 56 души, между които представители на НПО – 14 , кметове – 18, земеделски производители 10 и др. На 5 август се проведе работна среща между избраните на предната среща партньори. На нея се определи кандидат да бъде АРИРИ – клон Добричка, тъй като агенцията има най-голям опит в подготовка и управление на проекти (7 бр.) по Европейските програми.

Така се стигна до подписването на Договор № РД 50 – 226/03.06.2009 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – клон Добричка. Проектът стартира на 3 юни 2009 и е със срок 1 година. В резултат на изпълнението на проекта,  в съответствие с предложенията, направени от населението по време на провежданите срещи, обучения и други информационни мероприятия, съгласно изискванията на публикуваната Наредба беше изготвена Стратегията за местно развитие (СМР) на МИГ Добричка.

През януари 2010 г. излезе покана за кандидатстване от МИГ за финансиране на техните стратегии за местно развитие. Обнародвана е и НАРЕДБА № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която определя изискванията за създаване на МИГ и реда за кандидатстване за финансиране.  През юни 2010 г. МИГ Добричка подаде изготвената вече Стратегия ведно с придружаващата документация в МЗХ за одобрение.

На 13.10.2011 г. беше подписан Договор №РД50-145 за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ Добричка, съвпадаща с административните граници на Община Добричка.  Основната цел на Стратегията е „Да превърне територията на МИГ Добричка в  жизнена селска среда чрез целенасочени действия в партньорство на  местната общност”. В желанието си да работи за постигането на тази цел, екипът на МИГ Добричка извърши множество дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност, насочени към жителите на територията на община Добричка.  

Реализирането на Стратегията осигури на Сдружението административен опит за управление, изгради капацитет и доверие у местните неформални лидери. Включването на гражданите в процесите на изпълнение на дейностите по Стратегията утвърди сдружение МИГ Добричка като организация, работеща активно за местното устойчиво развитие и безспорно доказа ползата за територията от прилагането на подхода ЛИДЕР. За времето на изпълнение на Стратегията (2012 г.-30.09.2015 г.), в МИГ Добричка  бяха:

  • приети 69 заявления за подпомагане на обща стойност 6 118 066,31 лв.;
  • договорирани 61 проекта с обща стойност на разходите, за които се кандидатства, 5 325 957,93 лв.;
  • изпълнени 52 договора с 4 212 123,67 лв. одобрени за финансиране разходи;
  • подпомогнати 42 бенефициента от трите сектора;
  • подобрена жизнената среда за 71,8 % (14 953 души) от населението, осигурени нови услуги в 47 от общо  68 села на територията на МИГ.

Тази добавена стойност за територията е оценена. Хората с основание се гордеят с резултатите от прилагането на Стратегията за местно развитие, които са следствие на междусекторните партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, постигнати чрез добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията. Те намериха широк отзвук сред местното население. По тази причина неговите представители разработиха новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие с отговорност към особеностите и проблемите на  територията, с желание добрите практики и партньорства да се увеличават, а  дейността на МИГ Добричка да продължи  да генерира ползи за териториалното развитие на селския район с особено териториално устройство, с концентрация на дребни производители, на малцинствени и уязвими групи, развивайки специфичния териториален потенциал. При определянето на целите и приоритетите на Стратегията, местните заинтересовани страни взеха под внимание постигнатото в предходния програмен период, включително изводите и резултатите от прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка в периода 2011-2014 г.. В условия на диалог, уважение и желание за отговорни действия беше приета следната основна цел на Стратегията: „Задружни усилия на местната общност за подобряване на живота и съхраняване богатствата на територията на МИГ Добричка за бъдещите поколения

На 05.04.2018г. между МИГ Добричка и УО на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ беше подписано Споразумение  №РД 50-27 за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка. 

to be continued ….