Стратегия за ВОМР

 

Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка: 
Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка: 
Мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и критерии за оценка на проектите: 
Анализи, изготвени в процеса на разработване на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка:   
Териториален анализ: 
   Анализ на заинтересованите страни: