Кандидатстване

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ 

по Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.05.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване       https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 01.04.2019 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .rar   

Изтегли .zip

Документи за информация Изтегли .rar   

Изтегли.zip

Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли .rar   

Изтегли.zip

Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.04.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 12.03.2019 г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием с удължен срок  
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване с удължен срок
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения: 30.04.2019 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.03.2019 г., 17:00 часа  

 публикувано на 01.03.2019 г.

атуализирано на 27.03.2019г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.11.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване         

https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 28.09.2018 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване      https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 17.09.2018 г.

Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
  Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2018г.