Кандидатстване

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Втори прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.478 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богаствата на територията на МИГ Добричка” – с удължен краен срок

Обява за втори прием с удължен срок

Обява за втори прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване с удължен срок

Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения:

Удължен краен срок за подаване на проектни предложения:

07.04.2021 г., 17:00 часа – Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

07.05.2021 г., 17:00 часа 

Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2021г.

Втори прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за втори прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване по втори прием
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 07.04.2021г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2021г.

Процедура № BG06RDNP001-19.478 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богаствата на територията на МИГ Добричка”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.01.2021 г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 04.12.2020г.

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.12.2020 г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 20.11.2020г.

Процедура № BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – ВТОРИ ПРИЕМ

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 02.12.2020 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg

Процедура № BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 08.06.2020 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg
Въпроси и отговори във връзка с кандидатстване по процедурата

Процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 11.05.2020 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg
Въпроси и отговори във връзка с кандидатстване по процедурата

публикувано на 17.03.2020 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за втори прием на проектни
предложения
Условия за кандидатстване по втори прием
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване по втори прием Изтегли
Документи за информация
по втори прием
Изтегли
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения:
19.01.2020 г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване:
http://
eumis2020.government.bg

публикувано на 01.12.2019 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ 

по Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.05.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване      

 https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 01.04.2019 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .rar   

Изтегли .zip

Документи за информация Изтегли .rar   

Изтегли.zip

Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли .rar   

Изтегли.zip

Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.04.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 12.03.2019 г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием с удължен срок  
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване с удължен срок
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения: 30.04.2019 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.03.2019 г., 17:00 часа  

 публикувано на 01.03.2019 г.

атуализирано на 27.03.2019г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.11.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване     https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 28.09.2018 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване      https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 17.09.2018 г.

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2021г.
Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2020г.
Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
 Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2018г.