Кандидатстване

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения:    04.11.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване

https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 28.09.2018 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения:

31.10.2018 г., 17:00 часа

Адрес за електронно кандидатстване

https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 17.09.2018 г.

  Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2018г.