Пътят на МИГ

Пътят на МИГ Добричка

Идеята за учредяване на местна инициативна група в Добричка община възникна през януари 2007 г. и на 30 януари се проведе учредителното сьбрание. С Решение № 350/07.02.2007г. на Добрички окръжен съд се регистрира организация с нестопанска цел „МИГ ДОБРИЧКА”.

В изпълнение на партньорски Проект на Агенцията за регионално-икономическо развитие и инвестиции и Община Добричка, през 2007 г. се проведоха поредица от семинари за запознаване на населението с европейските програми и фондове. На тях участниците бяха запознати с целите на Подхода „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.. В тези семинари взеха участие над 250 представители на неправителствени организации, читалищни настоятелства, училищни настоятелства, директори на училища и детски градини, дребни земеделски производители, представители на дребния и среден бизнес, работодателски организации, кметове и кметски наместници на населени места и общински съветници, представители на общинска администрация. Мероприятията се проведоха в читалища “Напредък” в с. Стожер, „Светлина” в с. Паскалево, „Стефан Караджа” в с. Смолница и „Йордан Йовков” в село Божурово. Последва допълнително обучение на 30 души от посетилите семинарите. Проведоха се 4 обучителни курса на тема „Разработване и управление на проект”.

В резултат на тази разяснително-обучителна дейност се появиха нови желаещи да членуват в Местната инициативна група. На 29.10.2007 г. в залата на община Добричка се проведе общо събрание на Сдружение «МИГ ДОБРИЧКА», на което бяха приети нови членове на сдружението. Направи се актуализация на Устава. В него беше добавен Контролен съвет, за който бяха избрани за председател – Славка Петрова Иванова, и за членове Петър Събев Петров и Гюлхан Муса Вейсел. Извършиха се промени и в Управителния съвет – за негов Председател беше избран Петко Петков. С Решение № 78/15.01.2008г. на Добрички окръжен съд бяха вписани направените корекции. Последва и регистрация в Министерството на правосъдието в регистъра на неправителствените организации с нестопанска цел в обществена полза.

На 03.04.2008 г. беше публикувана Наредба № 14 на Министерство на земеделието и храните, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ по ос 4 „ЛИДЕР” от ПРСР 2007 – 2013 г.”, обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.. На това основание Общински съвет на Община Добричка на 29.05.2008 взе решение с № 139 за участие на Общината с проект по тази мярка.

На 09.06.2008 г. излезе Покана за набиране на Заявления за подпомагане по под-мярка 431-2 от ПРСР /2007-2013/. Община Добричка чрез покана свика на 17 юли работна среща за определяне на партньорите и вземане на решение за кандидатстване за участие, на която присъстваха 56 души, между които представители на НПО – 14 , кметове – 18, земеделски производители 10 и др. На 5 август се проведе работна среща между избраните на предната среща партньори. На нея се определи кандидат да бъде АРИРИ – клон Добричка, тъй като агенцията има най-голям опит в подготовка и управление на проекти (7 бр.) по Европейските програми.

Така се стигна до подписването на Договор № РД 50 – 226 / 03.06.2009 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – клон Добричка. Проектът стартира на 3 юни 2009 и е със срок 1 година.

В изпълнение на проекта бяха:

 • Проведени 10 информационни срещи по селата за информиране на населението за подхода ЛИДЕР;
 • Формирана група от 50 изявени активни хора, на които са проведени обучения за това как се създава Стратегия за местно развитие;
 • Извършени са анализи и проучвания, необходими за изготвяне на Стратегия;
 • Закупено е компютърно оборудване, предназначено за бъдещия офис на МИГ.
 • Проведени са 10 работни срещи форум-процеси с представители на различни групи от населението на Община Добричка за обсъждане какво да залегне в Стратегията за местно развитие.
 • Изготви се проект на Стратегия за местно развитие в съответствие с предложенията, които бяха направени от населението по време на провежданите срещи и според изискванията на публикуваната Наредба.
 • Проведе се информационна кампания сред населението посредством публикации в местната преса и интервюта в радиопредавания;
 • Отпечатани бяха информационни материали – брошуридипляни и др., запознаващи населението на общината със Стратегията и с подхода ЛИДЕР;
 • Стратегията за местно развитие беше подложена на широко дискутиране в проведени 13 срещи за обсъждане на Стратегията по селата;
 • Проведе се учебно посещение в Австрия на група от 15 души в сродна структура за обмяна на опит.

През януари 2010 г. излезе покана за кандидатстване от МИГ за финансиране на техните стратегии за местно развитие. Обнародвана е и НАРЕДБА № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която определя изискванията за създаване на МИГ и реда за кандидатстване за финансиране. Местната инициативна група на територията на Община Добричка се подготвя да кандидатства за финансиране, защото са налице предпоставки, позволяващи това.

 1. МИГ се пререгистрира, за да отговаря на изискванията на Наредбата.
 2. В МИГ се включиха нови членове – представители на гражданското общество и бизнеса, както и отделни хора от територията на МИГ, участвали в мероприятията по проекта.
 3. Разгледа се и се обсъди Стратегията за местно развитие, която ще бъде одобрена на Общо събрание на МИГ до края на м. май.
 4. Изготвено е заявление за кандидатстване и придружаващата документация.

Какво предстои:

 • Да се определи състав от Изпълнителен директор, експерти, финансист и технически сътрудник, които да ръководят оперативното изпълнение на дейностите на Местната инициативна група.
 • Да се кандидатства за финансиране на Стратегията за местно развитие на територията на община Добричка.