Комисии за избор на проектни предложения

Списък на външните експерти-оценители на проектни предложения, подадени по подмерките от СВОМР