Комисии за подбор на проектни предложения

Списък на външните експерти-оценители на проектни предложения, подадени по подмерките от СВОМР
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-4.2-2/01.11.2018 г. на Председателя на УС,  за одобрение на проектите, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.2-2/05.11.2018 г. на заместник председателя на УС,  за одобрение на проектите, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 Списък на отхвърлените на етап ОАСД и неодпуснати до ТФО проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г.