ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 2007-2013

Изпълнение на Стратегия за местно развитие по Договор № РД50-145/ 13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ на МИГ Добричка по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“  ПРСР 2007-2013 г.
Мярка от СМР Бюджет по СМР
(лева)
Подадени проекти (брой) Одобрени разходи (лева) Договаряне (%) 
41/121 Модернизиране на земеделските стопанства 1153607.50 38 1202355.22 100.00%
41/123  Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 316392.50 5 262388.13 82.93%
41/311  Разнообразяване към неземеделски дейности 105000.00 2 102239.62 97.37%
 41/312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 495000.00 9 357151.02 72.15%
41/321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 484220.00 6 479917.81 99.11%
41/322 Обновяване и развитие на населените места 650000.00 7 608338.13 93.59%
41/323 Опазване и подобряване на селското наследство 15780.00 2 15201.60 96.33%
ОБЩО: 3,220,000.00 69 3,027,591.53 94.02%