ГАЛЕРИЯ

Информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка – 10.12.2019г.

Информационни семинари за представяне на мерките от СВОМР на МИГ Добричка и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията, проведени в периода 11-15 март 2019г.

Еднодневна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи – 26.07.2018 г.

Информационни семинари за представяне на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка – 9-25 юли 2018 г.

Обучение на екипа и членове на ОС на МИГ по процедурите за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР и правилата за оценяване на проекти – с. Бранище, 25 и 26.10.2018 г.

Еднодневно обучение на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“
 с. Плачидол – 29.11.2018 г. , с. Стожер – 30.11.2018г.

Информационни семинари за представяне на резултатите от проучването на тема: „Създаване и промотиране на зелена идентичност на община Добричка“ – 19,20 и 21 декември 2018г.