Инфо Материали

Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-04-2019г
Публикация във в-к „Регионален глас“ 11-03-2019г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 25-02-2019г.
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2018“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-10-2018г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 17-09-2018г.
Strategy for Community Led Local Development
Брошура – мерки от СВОМР

Виж – корица