Инфо Материали

Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2018“
Публикация във в-к „Регионален глас“
Публикация във в-к „Регионален глас“
Strategy for Community Led Local Development
Брошура – мерки от СВОМР

Виж – корица