Инфо Материали

Публикация във в-к „Регионален глас“ 07-12-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 23-11-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 02-11-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 11-05-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 16-03-2020г. Виж
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2019“
Проучване на тема „Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефективност, приложими на територита на Община Добричка, на базата на добри европейски практики“ – резюме
Проучване на тема: „Изкуства и занаяти на територията на МИГ Добричка – съхраняване и приобщаване на поколенията“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 02-12-2019г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-04-2019г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 11-03-2019г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 25-02-2019г.
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2018“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-10-2018г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 17-09-2018г.
Strategy for Community Led Local Development
Брошура – мерки от СВОМР

Виж – корица