Под-мярка 19.2-4.1

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием на проектни предложения по процедурата за кандидатстване по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка ще бъде публикувана в този раздел след одобрение от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ

Планиран период за прием на проектни предложения 12.03 – 21.04.2019г.

Изцяло електронно кандидатстване на адрес:
https://eumis2020.government.bg