Информационна конференция 1

На 14 октомври от 09:30 часа, екипът на МИГ Добричка проведе първа част  на планирано мероприятие за информиране на местното население за хода на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие – „Информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР“. Участници в събитието бяха 34 души – представители на гражданския сектор, НПО, както и членове на общинската администрация. На всички присъстващи бяха подарени рекламни материали, популяризиращи МИГ Добричка и Стратегията за ВОМР, както и приноса на ЕС за реализирането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

С кратка презентация пред присъстващите бяха представени постиженията на МИГ Добричка за времето от подписване на Споразумение №РД50-27/05.04.2018г за изпълнение на Стратегията за ВОМР до настоящия момент. Информацията касаеше изпълнението по под-мерки, разходването на бюджета на Стратегията, изпълнени приеми, брой приети проектни предложения, брой договорирани проекти. 

Резонно интерес предизвика и планирания за месеци ноември-декември прием по подмярка 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“, където допустими кандидати са читалищата от територията. 

Мероприятието беше проведено в зала в сградата на Община Добричка, при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Информационна конференция 1

Изложение 2020

МИГ Добричка организира еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ –
територията на Община Добричка

Къде? – село Карапелит, община Добричка, на мегдана 🙂

Кога? – на 15 октомври от 09:00 часа

Какво? – изложение на местни продукти, концерт на
детска певческа и танцова група при НЧ „Д-р Й.Йосифов – 1884г.“

Кой? – местни производители от територията на община
Добричка.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2020

Трети договор

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 23.09.2020г.  МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между  Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „М-АГРО“ ЕООД – село Стожер, община Добричка. Договорът е по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 23.09.2022г.).

 

 

 

 

 

 

Наименование на проекта: 

„Закупуване на оборудване за винарска изба в с. Стожер, общ. Добричка“

Стойност на проекта: 199 925,90 лв.,
Интензитет на помощта: 50%

Проектът включва закупуване на оборудване за създаване на винарска изба, където кандидатът ще преработва изцяло собствена продукция грозде. Съгласно представения технологичен проект капацитетът за преработка на входяща суровина е 35 000 кг. грозде. В резултат ще се произвеждат 20 343 литра вино (предимно бяло и розе), които ще бъдат реализирани на пазара в бутилки от 0,75 л. и в значително по-малки количества в кутии от 3 л. Винарната ще бъде създадена върху имот собственост на кандидата в с. Стожер, общ. Добричка.

Изпълнението на настоящия проект включва закупуване на оборудване за обзавеждане на винарна, включително оборудване за лаборатория, водоструйки, хладилна инсталация с охлаждаща мощност от 20 до 30 KW, стелажи и затапвачка, каси, маркучи за хранителни цели, дъбови бъчви. 

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Трети договор