График инфосеминари

МИГ Добричка организира поредица от информационни събития – семинари за представяне на мерките от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията. Графикът на провеждане на инфосеминарите е както следва:

11 март, 10:00 часа – с. Паскалево
11 март, 11:30 часа – с. Овчарово
12 март, 10:30 часа – с. Житница
12 март, 13:00 часа – с. Черна
13 март, 11:00 часа – с. Методиево
13 март, 13:00 часа – с. Енево
14 март, 10:00 часа – с. Царевец
14 март, 13:00 часа – с. Бранище
15 март, 10:30 часа – с. Владимирово
15 март, 14:00 часа – с. Стожер

Каним всички заинтересовани да вземат участие!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за График инфосеминари

Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Периодът за втори прием на проектни предложения по процедурата е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок 17:00 часа на 31.03.2019г.

Бюджет на приема:

бюджетът за този прием е остатъчен, в размер на 270 531,41 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

В периода 31.1 – 07.02.2019 г. Местна инициативна група МИГ Добричка представи за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е да се разнообрази произвежданата на територията земеделска продукция и да се повиши качеството й, чрез:

  • модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт; 
  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и
  • подобряване на условията в земеделските стопанства.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

  • балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
  • внедрени иновативни/ научни постижения;
  • създадена заетост в сектора на селското стопанство;
  • запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 850 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2019г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


Условия за кандидатстване

Прочети

Условия за изпълнение

Прочети

Документи за попълване към Условията за
кандидатстване

Изтегли

Документи за информация към Условията за
кандидатстване

Изтегли

Документи към Условията за изпълнение

Изтегли

Публикувано на 31 януари 2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка