Покана за ОС

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, на основание чл.24 ал.(2), свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 15.05.2020г. от 16:00 часа в залата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул.”Независимост” 20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на годишния доклад за извършените дейности
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ
Добричка за 2019 г.

Проект за
решение:
ОС приема годишен доклад
за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка за 2019 г.

Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. на СНЦ
“МИГ Добричка“.

Проект за
решение:
ОС приема годишния
финансов отчет за 2019 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

Точка трета: Избор
на нов УС

Проект за
решение:
ОС избира нов УС

Точка чевтърта: Организационни

Писмените материали, свързани с дневния ред са на
разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с.
Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място, при същия дневен ред.

публикувано на 01.05.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за ОС

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2-6.4. “ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г. и Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 17.03.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

Първи подписан договор

МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСА ПЪРВИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 24.02.2020г. МИГ Добричка подписа първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Радослава Рогова – Стефанова , по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ за „Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко“. Инвестицията ще се реализира в съществуващ цех в село Котленци, община Добричка. Стойността на проекта е 108 371 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.


Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Първи подписан договор