Приключи оценката на подадените по подмярка 19.2-4.1 проектни предложения

Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), постъпили по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, назначена със заповед на Председателя на УС на МИГ Добричка приключи работата си. В рамките на 30 работни дни бяха оценени 31 проектни предложения със стойност на разходите, за които се кандидатства в размер на 3667693,34 лв. и субсидия в размер на 50% или 1833848,17 лв.

Кандидатите са уведомени за решението на КППП и УС на МИГ Добричка.

Списък на одобрените проектни предложения е публикуван в раздел „Комисии за избор на проектни предложения“

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Приключи оценката на подадените по подмярка 19.2-4.1 проектни предложения

Изложение на местни производители

МИГ Добричка организира еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ –
територията на Община Добричка

Къде? – село Ловчанци, община Добричка, на мегдана 🙂

Кога? – на 22 юни от 10:00 часа

Какво? – изложение на местни продукти, концерт на самодейни певчески състави от НЧ на територията

Кой? – местни производители от територията на община Добричка.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение на местни производители

Втори прием по подмярка 19.2-7.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Бюджет на приема: 416 967,05 лв.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни в раздели „Обяви за прием“ – подмярка 19.2-7.2 и „Кандидатстване“, както и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 на адрес:
https://eumis2020.government.bg.

публикувано на 01.04.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори прием по подмярка 19.2-7.2