Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 21.01.2019г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.232 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 12.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

График инфосеминари

МИГ Добричка организира поредица от информационни събития – семинари за представяне на мерките от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията. Графикът на провеждане на инфосеминарите е както следва:

11 март, 10:00 часа – с. Паскалево
11 март, 11:30 часа – с. Овчарово
12 март, 10:30 часа – с. Житница
12 март, 13:00 часа – с. Черна
13 март, 11:00 часа – с. Методиево
13 март, 13:00 часа – с. Енево
14 март, 10:00 часа – с. Царевец
14 март, 13:00 часа – с. Бранище
15 март, 10:30 часа – с. Владимирово
15 март, 14:00 часа – с. Стожер

Каним всички заинтересовани да вземат участие!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за График инфосеминари

Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Периодът за втори прием на проектни предложения по процедурата е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок 17:00 часа на 31.03.2019г.

Бюджет на приема:

бюджетът за този прием е остатъчен, в размер на 270 531,41 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка