Информационни семинари

През месец юли МИГ ДОБРИЧКА стартира информационна кампания за представяне на възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията за ВОМР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ:

Дата: Час: Населено място:
01-07 10:00 часа с. Фелдфебел Дянково
01-07 12:00 часа с. Воднянци
02-07 10:00 часа с. Бенковски
02-07 12:00 часа с. Енево
03-07 10:00 часа с. Дончево
03-07 12:00 часа с. Драганово
06-07 10:00 часа с. Козлодуйци
06-07 12:00 часа с. Паскалево
07-07 10:00 часа с. Плачи дол
07-07 12:00 часа с. Одърци

Предвид продължаващата епидемична обстановка в страната, информационните събития ще се проведат в парковете пред сградите на кметствата от посочените села.

Каним всички заинтересовани лица – живеещи и/или работещи на територията на МИГ Добричка – община Добричка да вземат активно участие в семинарите.

Публикувано на 29.06.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Информационни семинари

Втори договор за БФП

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 13.05.2020г.  МИГ
Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”,
Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца (до 13.05.2023г.).

Наименование на проекта: Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка

Стойност на проекта: 164 574,20 лв.,
Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва:

*дейности по рехабилитация на част от улица „Втора“ в с. Дончево – от км 0+000 до 0+230 – 230 м и от км 0+700 до 1+055 – 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно.

*инвестиции в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги „домашен социален патронаж“ и „обществена трапезария“.

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

 • доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за
  домашен социален патронаж в с. Дончево – 10 872,50 лв.;
 • доставка и монтаж на спортни уреди в парковото
  пространство на с. Дончево – 4 460,00 лв.;
 • рехабилитация на участъци от улица „Втора“ с.
  Дончево -141 975,20 лв.;
 • доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение,
  паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване с.
  Драганово – 6 116,50 лв..

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори договор за БФП

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г.,

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 07.05.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР