Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са подадени две проектни предложения, за оценката и класирането на които със заповед на Заместник Председателя на УС на МИГ Добричка е назначена Комисия. В рамките на до 30 работни дни след крайната дата на приема Комисията за подбор на проектните предложения (КППП) трябва да приключи работата си по оценката на подадените проекти. След този срок процедурата по оценката, заедно с оценените вече проектни предложения, се предоставя на УО на МЗХГ и ДФЗ за преглед за съответствие с приложимите правила и нормативни документи. ДФЗ извършва и проверка на проектните предложения, в резултат на която одобрява или мотивирано отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Целият процес по оценка и официално одобрение на подадените проектни предложения може да отнеме 4 до 6 месеца. 

Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са подадени три проектни предложения, за оценката и класирането на които със заповед на Председателя на УС на МИГ Добричка е назначена Комисия. В рамките на до 30 работни дни след крайната дата на приема Комисията за подбор на проектните предложения (КППП) трябва да приключи работата си по оценката на подадените проекти. След този срок процедурата по оценката, заедно с оценените вече проектни предложения, се предоставя на УО на МЗХГ и ДФЗ за преглед за съответствие с приложимите правила и нормативни документи. ДФЗ извършва и проверка на проектните предложения, в резултат на която одобрява или мотивирано отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Целият процес по оценка и официално одобрение на подадените проектни предложения може да отнеме 4 до 6 месеца. 

Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР