Конференция

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка пред широката общественост. На конференцията присъстваха 55 души от 55 (от общо 68) населени места. Информационното събитие осигури изключително висока представителност на населените места (81 %) от територията на МИГ.

Снимки от проведеното събитие може да видите в раздел „Галерия“

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Конференция

Покана за конференция

ПОКАНА

за участие в информационна конференция

Уважаеми представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Добричка,

Уважаеми партньори,

Уважаеми жители на Община Добричка,

МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи.

Конференцията ще се проведе на 10.12.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за конференция

Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.232 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.12.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка