МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

име на бенефициента: „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД
регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.232-0004
име на проекта: “Закупуване на трактор за отглеждане
на лавандулови насаждения“
одобрена стойност: 149 620.99 лв.
изплатена субсидия: 74 810.49 лв.
вид на инвестицията: Закупуване на трактор,
марка STEYR, модел Profi 6145 CVT
данни за контакт: с. Карапелит, п.к. 9390,
ул. „Втора“ №12, e-mail: terat@abv.bg

„АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД стартира своята дейност като земеделски производител през 2010 година. През същата година се регистрира по ЗДДС. Започва с отглеждането на 4 000 дка земеделска земя под наем, като с годините постепенно увеличава обработваемите площи. Към момента обработва над 8 000 дка земя в землищата на общините Добричка и Тервел, област Добрич и община Никола Козлево, общ. Шумен. През 2018 година кандидатът взема решение да отглежда на лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. От важност е времето на засаждане на лавандулата, като за предпочитане е периода през есенните месеци. Затова лавандулата ще бъде засята в есенните месеци на 2019 година, в рамките на стопанската 2018/2019 година, при подходящи метеорологични условия.
За осигуряване на качество на продукцията е необходима качествена и прецизна техника. Ползването на техника под наем няма да осигури необходимите условия за това качество. Много често, поради необходимостта от извършване на определено агротехнологично мероприятие в срок, се ползва техника под наем със занижени параметри и коефициент на полезно действие. За качество на продукцията и постигането на високи добиви е еднакво необходимо точно и навременно изпълнение на технологичните мероприятия и качествена обработка на почвата, което може да се постигне с нова и модерна селскостопанска техника. Наред с това качественaта обработка на площите и навременното изпълнение на мероприятията в технологията по отглеждането на лавандулата изисква и налична техника в кампанийните периоди. Използването на техника под наем за да приключи успешно и навреме мероприятията по обработка на площите не винаги е възможно, поради характера на мероприятията и желанието на всеки земеделски производител да приключи в срок обработката, за да има успешна година.

Публикувано в Осъщественни проекти. Постоянна връзка.