Печат
Екипът на МИГ Добричка провежда поредица от информационни семинари за представяне на мерките, включени в Стратегията за ВОМР и възможностите за кандидатстване

На 09.07.2018г. от 10:00 часа в с. Смолница, община Добричка се проведе информационен семинар за представяне на мерките, включени в новата Стратегия за ВОМР и обсъждане на възможностите за кандидатстване с проект по тях. Семинарът беше организиран в опорното село Смолница, за жители и работещи от селото и околните села - Миладиновци, Козлодуйци, Малка Смолница и Ловчанци. На семинара присъстваха 24 души - представители на гражданския сектор, местната власт, земеделския бизнес.

img_20180709_103516 img_20180709_102047Печат
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 24 ал.(2) от устава, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 16.05.2018г. от 16:00 часа в зала 108 на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост" №20

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място при същия дневен ред.


Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка

Печат
П О К А Н А
СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "МИГ ДОБРИЧКА"

На основание решение от 18.04.2018г. на Управителния съвет на Сдружение МИГ Добричка и Заповед № 02/19.04.2018г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти - оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП), подадени към МИГ Добричка, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-27/05.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ

1. Външни експерти - оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка под-мярка, включена в Стратегията за ВОМР.

2. Под-мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, за които се набират външни експерти - оценители:

Код на под-мярката Име на под-мярката
Под-мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (финансирани от ЕЗФРСР)
19.2-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
19.2-4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
19.2-6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
19.2-7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
19.2-7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
Под-мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013, (финансирани от ЕЗФРСР)
19.2-7.6 Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Минимални изисквания:
3.1.1. Да са физически лица.
3.1.2. Да отговарят на изискванията на чл. 52 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
3.1.3. Образование. Външните експерти-оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър"
3.1.4. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
1. Област „Социални, стопански и правни науки":
2. Област „Технически науки":
3. Област „Аграрни науки":
4. Област „Природни науки, математика и информатика":

3.1.5. Професионален опит по съответната специалност/и - най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
3.2. Специфични изисквания:
3.2.1.   Притежаване на специфични познания, експертен опит, професионални компетенции:
•       Най-малко едно участие в разработване или оценка на програма/и или  други стратегически документи на национално или местно ниво, и/или
•       Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти по ПРСР или оперативни програми, и/или
•       Най-малко едно участие в изготвяне, изпълнение или управление на проекти, финансирани от ЕС или други донорски организации.
4. Допълнителни изисквания:
4.1. Познаване на нормативната база - европейско и национално законодателство, приложимо с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020, подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка.
4.2. Познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
4.3. Компютърна грамотност на ниво, позволяващо участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда;
4.4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
4.5. Външните експерти-оценители следва:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Автобиография по образец;
5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/ и или друг/ и документ/ и, удостоверяващ професионален опит);
5.5. Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания - удостоверения /сертификати за професионална квалификация, обучение, референции, заповеди за участие в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер;
5.6. Декларация по образец;
6. Ред за провеждане на конкурса:
Външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експерти се избират при условията и по реда на чл. 204 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. „Подборът се извършва въз основа на критерии за подбор, които са в съответствие с принципите на недискриминация, равно третиране и отсъствие на конфликт на интереси." Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена със заповед на Председателя на УС Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи. 6.1. Проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания. 6.2. Интервю с кандидатите (по телефона, skype или аналогично) 6.3. Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на оценените проекти, съгласно одобрен бюджет на МИГ за съответната година. Участието в съответната КППП ще се възлага с граждански договор. ,
7. Подаване на документи:
Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени "вярно с оригинала", се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител (или сканирани в случай на електронно кандидатстване). На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: „За участие в процедура за избор на външни експерти - оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ДОБРИЧКА"
Документите за участие в конкурса се подават по един от следните начини:
1)     По пощата с обратна разписка, по куриер или представени лично от кандидата в офиса на Сдружение МИГ Добричка на адрес:
с. Бранище, ул. „Първа" 19-А,
2)     Електронно на e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
в срок до 31.05.2018 г., 16:00 часа. Документи, получени след крайния срок за подаване не се разглеждат. В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ Добричка.
8. Документи за кандидатстване:
8.1. Образци за попълване:
8.1.1. Заявление за кандидатстване - изтегли ;
8.1.2. Автобиография - изтегли ;
8.1.3. Декларация - изтегли
8.2. Документи за информация:
8.2.2. Контролен лист за административно съответствие - прочети ;
8.2.3. Класификатор на областите на висше образование - прочети ;
8.2.4. Правила за избор на външни експерти-оценители - прочети .

За допълнителна информация:
Нели Събева - експерт по прилагане на СВОМР: 0884 222 978;
Надежда Василева - изпълнителен директор: 882 020 969

публикувано на 25.04.2018г.

Печат
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА

Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по под-мерки от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР на МИГ Добричка, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) отпада правното основание за издаването им /чл.9а/, екипът на МИГ Добричка подготвя промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

В описанието на под-мерки 19.2-4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"; 19.2-4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", както и в раздела за общи условия, приложими към всички под-мерки включени в СВОМР на МИГ Добричка, има препращане към наредби по съответните под-мерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г. Препратките се отнасят до допустими/недопустими дейности и разходи, като са цитирани членове от Наредба №9/21.03.2015 г. и Наредба №20/27.05.2015 г., издадени от МЗХГ по реда на отменения чл.9а от ЗПЗП. В тази връзка, в частта по т. 5 „Описание на мерките от ЕЗФРСР" се предлага за одобрение от Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка следния

 

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

Предложения и становища във връзка с проекта за изменение на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка ще се приемат в писмен вид на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 14.05.2018 г., 16:00 часа

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в Стратегията, който предстои да бъде приет от Общото събрание на МИГ Добричка, насрочено за16.05.2018г.

24.04.2018г.