Печат

 

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ БИЗНЕС СЕКТОРА ЗА ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)


На 12 август 2016 г. екипът МИГ Добричка, съвместно със Сдружение „Черноморски център за развитие" - гр. Добрич, организира и проведе еднодневно обучение на местни лидери от бизнес сектора за подхода ВОМР. В обучението участие взеха над 20 души, живеещи и/ или работещи на територията на община Добричка от сферата на бизнеса - земеделие, животновъдство, неземеделски бизнес и услуги. Представено беше развитието на ЛИДЕР през годините, като се посочиха особеностите на новите Стратегии за водено от общностите местно развитие. В хода на обучението беше направено и сравнение с отминалия вече програмен период - посочиха се основните характеристики от ЛИДЕР, които се запазват и надграждат, но се акцентира и върху новите моменти, условия, възможности. Разгледани бяха етапите на развитие на проектните идеи в рамките на Стратегията.

2016-08-12 10.20.18 2016-08-12 10.20.33 2016-08-12 10.20.49

Участниците в обучението споделиха своя проектен опит и очакванията си по отношение на самата Стратегия, но така също и по отношение развитието на общината като цяло. Според присъстващите, публичната власт трябва да насочи по-сериозните, инфраструктурните инвестиции към националната програма, а чрез Стратегията да се решават местни проблеми и нужди, свързани с по-малко средства, но с по-голям социален ефект. Засегнаха се и въпроси, свързани с изменението на климата и как това може да повлияе върху продуктовата структура на стопанствата в Добричка. Предложени бяха идеи за разнообразяване на произвежданите продукти и насочване на по-гъвкавите стопанства към алтернативни за територията култури - овощни, медицински и ароматни.  

imag0392 imag0387 imag0395 imag0396
Печат
На 05 август 2016 г., екипът на МИГ Добричка проведе две информационни срещи в села от територията на община Добричка. Първата среща беше от 10:00 часа в село Плачидол, в зала в кметството на селото. На срещата присъстваха 11 души, представители на заинтересованите страни от населеното място. Срещата беше проведена от координаторите - Надежда Василева и Нели Събева, които представиха пред участниците предстоящите дейности по изготвянето на новата Стратегия за местно развитие.

2016-08-05 11.46.17 2016-08-05 12.33.18 2016-08-05 11.28.58

Втората среща се проведе от 16:00 часа в село Одринци. Участие в нея взеха 14 души - живеещи и работещи на територията на населеното място. Присъстващите бяха запознати с предстоящото създаване на Стратегията и с възможностите за участие в нейното изготвяне и в последствие - реализиране.


2016-08-05 16.10.21 2016-08-05 16.00.38 2016-08-05 16.10.45


На 27 юли 2016 г. от 15:00 часа се проведе информационна среща с жители на с. Паскалево, община Добричка за запознаване с процеса на разработване на Стратегията за местно развитие. На срещата присъстваха 15 души, живеещи и/ или работещи на територията на селото. Присъстващите бяха запознати с основните характеристики на подхода водено от общностите местно развитие, както и с предстоящите дейности в процеса на изготвяне на Стратегията. За визуализиране на опита от предишния програмен период, както и за насочване към приложими проектни идеи бяха представени презентации с добрите частни и публични практики, реализирани както на територията на община Добричка, така и от други общини в страната.

2016-07-27 15.16.48 2016-07-27 15.17.26 2016-07-27 15.16.54Печат
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА ЗА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с разработването на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие, екипът на МИГ Добричка организира еднодневни обучения за местните лидери. Обучаемите ще бъдат разпределени според насочеността на общностите, които представляват - бизнес (земеделие, животновъдство, търговия, услуги и др.); неправителствени организации (клубове, сдружения, читалища и др.); публичен сектор (кметове на населени места, общински съветници, общинска администрация). На тези обучения ще се усвоят подходи за идентифициране на нуждите на целевите групи; умения за дефиниране на проектни идеи за решаване на местните потребности; базови умения за подготовка на проекти.

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

За бизнес сектора: в петък (12.08) от 10:00 часа
За публичния сектор: във вторник (16.08) от 11:45 часа
За НПО сектора: в четвъртък (18.08) от 10:00 часа

За допълнителна информация и включване в обученията можете да се свържете с екипа на МИГ Добричка.
Печат
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

МИГ Добричка, съвместно с кметовете по места, организират поредица от информационни мероприятия с цел запознаване на местната общност с концепцията на подхода „Водено от общностите местно развитие" и предстоящите дейности във връзка с изготвянето на Стратегията за местно развитие. По време на срещите ще бъдат идентифицирани  неформални лидери, които ще бъдат мотивирани за участие в обучение и в последствие в реализацията на бъдещата Стратегия.

Предстоящите срещи са в:

Петък (05.08) -  от 11:00 часа в с. Плачидол (в залата на читалището)
от 16:00 часа в с. Одринци (в залата на читалището)
Сряда (10.08) - от 17:00 часа в с. Стожер

Каним всички заинтересовани и активни хора от територията да се включат в информационните мероприятия!