Информационни материали
Проучване и социален анализ на въздействието на СМР върху територията на МИГ ДОБРИЧКА” - Финална техническа оценка по прилагането на Стратегиата Изтегли
Информационен бюлетин 4 за 3-то тримесечие на 2015 г. Лице
Тяло
Гръб
Информационен бюлетин 3 за 3-то тримесечие на 2015 г. Виж
Информационен бюлетин 2 за 2-ро тримесечие на 2015 г. Виж
Информационен бюлетин 1 за 1-во тримесечие на 2015 г. Виж
Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Изтегли
"Анализ на въздействието на Стратегията за местно развитие върху 
територията на МИГ Добричка за 2014 г." - резюме
Изтегли
Информационен бюлетин за 4-то тримесечие на 2014 г. Виж
Information Booklet for the LAG Dobrichka's beneficiaries and the results of the implementation of their projects submitted under the measures of Local Development Strategy Read
Карта, представяща бенефициентите на МИГ Виж
Брошура, представяща бенефициентите на МИГ и хода на изпълнение на проектите им Изтегли
Информационен бюлетин за 3-то тримесечие на 2014 г. Виж
Информационен бюлетин за 2-ро тримесечие на 2014 г. Виж
Информационен бюлетин за 1-во тримесечие на 2014 г. Виж
Комуникационна кампания за информиране на обществеността за хода на изпълнение на СМР - резюме Прочети
Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Изтегли
"Анализ на въздействието на Стратегията за местно развитие върху 
територията на МИГ Добричка за 2013 г." - резюме
Изтегли
Информационна книжка за представяне на бенефициентите на МИГ Добричка и резултатите от изпълнението на проектите им, подадени по мерките от СМР Изтегли
Юридически анализи и предложения за форми на браншово сдружаване на територията на община Добричка за общ маркетинг

Прочети
Local action group Dobrichka - Local Development Strategy Read
Резюме на Проучване и анализ на сектор "овощарство" на територията
на МИГ Добричка
Прочети
Резюме на Проучване и анализ на сектор "зеленчукопроизводство" на територията
на МИГ Добричка
Прочети
Резюме на Проучване и анализ на сектор "животновъдство" на територията
на МИГ Добричка
Прочети
Годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за местно развитие за 2012 г.
Изтегли
"Анализ на въздействието на Стратегията за местно развитие върху
територията на МИГ Добричка" - резюме
Изтегли
Брошура "Мерки за кандидатстване към СМР на МИГ Добричка" Изтегли
Брошура "Добри практики при прилагането на подхода ЛИДЕР в ЕС,
приложими в Добруджа"
Изтегли
Брошура "Подходящи видове алтернативно земеделие за Добруджа" Изтегли
Брошура "Пазарно проучване за продукцията на неземеделски сектори с потенциал
за реализация на територията на община Добричка"
Изтегли
Списък на одобрените експерти - оценители към МИГ Добричка Виж
Документи за кандидатстване за експерт-оценител Изтегли
Формуляр "Проява на интерес за подаване на проектно предложение" Изтегли
Годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за местно развитие за 2011 г.
Изтегли
Устав на Сдружение МИГДобричка Прочети
Процедурен наръчник - част от одобрената СМР Прочети
Процедурен наръчник - информационен обучителен материал Изтегли
Първонаачално одобрен бюджет по СМР и последваща корекция Виж
Стратегия на МИГ Добричка Прочети
Стратегия-Резюме Изтегли
Мерки по ПРСР Изтегли
Наредба 23 от ПРСП (изм. и доп. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г.) Изтегли
Промени в Наредба 23 - Държавен вестник, бр. 24/ 12 март 2013 г. Изтегли
Акценти на Стратегията за местно развитие Изтегли
Практическо помагало по Лидер Изтегли
Стратегия - проект Изтегли