МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
име на бенефициента: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.401-0001
име на проекта: Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка
одобрена стойност: 185 281,84 лв.
изплатена/одобрена субсидия: 185 281,84 лв.
вид на инвестицията: Създаване и закупуване на оборудване на посетителски център, Създаване и закупуване на оборудване на обучителен център и атракцион за обучение по безопасност на движението, Обновяване на съществуваща площадка и парк за провеждане на събития и закупуване на оборудване.
данни за контакт: Община Добричка, гр. Добрич 9300,  ул. Независимост № 20, e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Богатата история на образователното дело на територията на общината е създала великолепно разнообразие от културно наследство,съхранила е изключителни образователни съкровища,които са малко познати и недостатъчно популяризирани на местно ниво.Така например,историята ни води в 50-те години на минали век в село Паскалево.То се свързва пряко с дейността на големия възрожденец и просветител Поп Паскал.Архивите „говорят“,че от негов имот през 1848-1849 г. е въздигнато българското училище,което е едно от най-старите в Добруджа.Ето защо,основното предизвикателство за нас е чрез инвестиции в закритото училище в село Паскалево за подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване,да се създаде уникална целогодишна локация,която да предоставя възможност за практикуване на алтернативен туризъм.Идеята е чрез създаване на посетителски център,обучителен център и атракцион за обучение по безопасно движение по пътищата, провеждане на образователни и развлекателни събития да се предизвика уникално преживяване,усещане за по-добър и интересен живот,осигури едновременно приемственост по отношение на традициите в образованието и атрактивно съвременно образование,породи желание за връщане към локацията.
Проектът съчетава въздействие върху инфраструктура,околна среда,цялото население на територията,вкл. уязвими групи от населението,като: включва дейности по подобряване на инфраструктура за провеждане на събития;предлага инвестиции в населено място с общо население над 500 души;включва дейности,подкрепящи развитието на интегриран туризъм и повишаващи атрактивността на територията;води пряко до увеличен брой събития на територията;създава нова атракция,предоставяща услуги с образователна цел, насочени към цялото население, вкл. уязвими групи от населението и деца;създава заетост ;включва дейности по подобряване на маркетинга,експониране и популяризиране на атракцията;инвестициите по проекта щадят компонентите на околната среда. Отделно,предоставената помощ ще подпомогне кандидата,закритото училище в село Паскалево да придобие нова функционалност.

Публикувано в Осъщественни проекти. Постоянна връзка.