МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
име на бенефициента: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.401-0002
име на проекта: Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка
одобрена стойност: 13 122,40 лв.
изплатена/одобрена субсидия: 13 122,40 лв.
вид на инвестицията: Създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа., Обновяване – възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, възпята от поета на Добруджа Йордан Йовков.
данни за контакт: Община Добричка, гр. Добрич 9300,  ул. Независимост № 20, e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Събитийният туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за повишаване конкурентоспособността на общината като туристическа дестинация.Културното и образователно наследство могат да бъдат определени като едни от най-силно изразените сравнителни предимства и въпреки, че са налични тяхното оползотворяване е слабо, продължават да не носят добавена стойност за повишаване атрактивността и интереса към територията и не са превърнати в преживяване.В тази връзка, основното предизвикателство е, чрез създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в читалището и обновяване на Каралезката чешма-паметник на културата, да се създаде уникална целогодишна атрактивна локация, която да предоставя възможност за алтернативен туризъм.
Чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на община Добричка.
Проектът съчетава въздействие върху инфраструктура,околна среда,цялото население на територията,вкл. уязвими групи от населението, като: включва дейности по подобряване на инфраструктура за провеждане на събития; дейности, подкрепящи развитието на интегриран туризъм и повишаващи атрактивността на територията; води пряко до увеличен брой събития на територията; създава нова атракция, предоставяща услуги с образователна цел, насочени към цялото население, вкл. уязвими групи от населението и деца; включва дейности по подобряване на маркетинга,експониране и популяризиране на атракцията.
Очаквани резултати: подобрена инфраструктура и изградена уникална локация за посетители; подобрен маркетинг на територията; увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес; повишена атрактивност на територията.

Публикувано в Осъщественни проекти. Постоянна връзка.