Изложение 2023

За пета поредна година МИГ Добричка организира еднодневно изложение на местни производители!

И тази година, по традиция, МИГ Добричка организира изложение на местни продукти. Събитието ще се проведе на 26 юли, в землището на село Бранище, на полето.

Каним всики жители и гости на Община Добричка на този своеобразен празник на изобилието!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2023

Удължен срок 470

 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

На основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6), т.2 и т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“,  срока на четвърти прием на проектни предложения се удължава до 17:00 часа на 30 юни 2023г., а бюджетът на приема се увеличава до 237 379,33 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 07.04.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължен срок 470

Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.

НА 20.03.2023г., УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСАХА ДОГОВОР № РД 50-60 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 В РАЗМЕР НА 44 275,00 лв.

Процесът на разработване на новата Стратегия за ВОМР изисква широко участие на представители на различните социално-икономически групи. Основна характеристика на този процес ще бъде прозрачността, както и възможността за участие на всички заинтересовани страни. Дейностите ще бъдат представяни в местни медии с цел популяризиране, постигане на максимално високо ниво на публичност и прозрачност. Планирана е интензивна информационна кампания и обучителни дейности за постигане на висока активност и подкрепа. Включването на широк кръг заинтересовани страни ще мотивира за активна позиция при подготовката на стратегията и за кандидатстване към нея.

Публикувано в Изготвяне на Стратегия 2024-2027г. | Коментарите са изключени за Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.