Изложение 27-28 март

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ В ГРАД ДОБРИЧ

На 27 и 28 март 2023г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – Министерството на земеделието организира изложение за популяризиране на местни продукти от териториите на Местните инициативни групи.

За два поредни дни на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в спортна зала „Добротица“ в град Добрич, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

Желаещите да вземат участие производители/изложители от територията на МИГ Добричка, трябва да заявят видовете хранителни продукти/напитки, които ще предлагат и изискванията си към изложбената площ.

Производителите на нехранителни продукти – занаятчийски произведения, произведения на приложното изкуство също трябва да предявят изискванията си към изложбената площ.

Заявката си за участие може да направите на тел. 0889 46 50 90, на е-mail: mig_dobrichka@abv.bg или на място в офиса на МИГ Добричка в село Бранище, на адрес ул. „Първа“ №19-а най късно до 13 март 2023г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 27-28 март

Прием 6.4 – 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 01.03.2022г., 01.08.2022г. и 21.02.2023г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г., Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19.680 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бюджет на приема: 165 934,97 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023 г.

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 6.4 – 2023

Прием 4.2 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19-470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Бюджет на приема: 137 416,38 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 4.2 2023