Прием 6.4 – 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 01.03.2022г., 01.08.2022г. и 21.02.2023г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г., Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19.680 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бюджет на приема: 165 934,97 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023 г.

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 6.4 – 2023

Прием 4.2 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19-470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Бюджет на приема: 137 416,38 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 4.2 2023

Коригиран бюджет 4.1

На основание чл. 46 а, ал. (6), т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МЗХГ – за поправка на очевидна техническа грешка, разполагаемият бюджет по процедура № BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР е в размер на 515 942,46 лв., респективно бюджетът по обявата за втори прием на проектни предложения със срок от 01.09 до 17:00 часа на 31.10.2022г. е 366 183,11 лв.

Публикувано на 25.10.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Коригиран бюджет 4.1