Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.

НА 20.03.2023г., УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРСР 2014-2020 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСАХА ДОГОВОР № РД 50-60 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 В РАЗМЕР НА 44 275,00 лв.

Процесът на разработване на новата Стратегия за ВОМР изисква широко участие на представители на различните социално-икономически групи. Основна характеристика на този процес ще бъде прозрачността, както и възможността за участие на всички заинтересовани страни. Дейностите ще бъдат представяни в местни медии с цел популяризиране, постигане на максимално високо ниво на публичност и прозрачност. Планирана е интензивна информационна кампания и обучителни дейности за постигане на висока активност и подкрепа. Включването на широк кръг заинтересовани страни ще мотивира за активна позиция при подготовката на стратегията и за кандидатстване към нея.

Публикувано в Изготвяне на Стратегия 2024-2027г. | Коментарите са изключени за Изготвяне на Стратегия 2024-2027г.

Изложение 27-28 март

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ В ГРАД ДОБРИЧ

На 27 и 28 март 2023г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – Министерството на земеделието организира изложение за популяризиране на местни продукти от териториите на Местните инициативни групи.

За два поредни дни на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в спортна зала „Добротица“ в град Добрич, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

Желаещите да вземат участие производители/изложители от територията на МИГ Добричка, трябва да заявят видовете хранителни продукти/напитки, които ще предлагат и изискванията си към изложбената площ.

Производителите на нехранителни продукти – занаятчийски произведения, произведения на приложното изкуство също трябва да предявят изискванията си към изложбената площ.

Заявката си за участие може да направите на тел. 0889 46 50 90, на е-mail: mig_dobrichka@abv.bg или на място в офиса на МИГ Добричка в село Бранище, на адрес ул. „Първа“ №19-а най късно до 13 март 2023г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 27-28 март

Прием 6.4 – 2023

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 01.03.2022г., 01.08.2022г. и 21.02.2023г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г., Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19.680 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бюджет на приема: 165 934,97 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2023 г.

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 6.4 – 2023