Прием 4.2 2022

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19-470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Бюджет на приема: 226 071,24лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 12.09.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 4.2 2022

Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ ЗА 2022г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 25.03.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г., Допълнителни споразумения № РД50-27/16.07.2018г. и № РД50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Бюджет на приема: 382 722,63 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.09.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

Изложение 2022 – проведено

И тази година изложението на местни продукти, проведено от МИГ Добричка, се превърна в празник. С песни, танци и много настроение, заедно с партньори и приятели успяхме да проведем нашето традиционно вече събитие. Благодарим на всички, които и тази година бяха с нас и спомогнаха то да се случи! Заедно можем повече!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2022 – проведено