Коригиран бюджет 4.1

На основание чл. 46 а, ал. (6), т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МЗХГ – за поправка на очевидна техническа грешка, разполагаемият бюджет по процедура № BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР е в размер на 515 942,46 лв., респективно бюджетът по обявата за втори прием на проектни предложения със срок от 01.09 до 17:00 часа на 31.10.2022г. е 366 183,11 лв.

Публикувано на 25.10.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Коригиран бюджет 4.1

Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Управителният съвет на сдружение МИГ Добричка, на свое заседание от 21.10.2022г., взе решение да удължи срока по обявения на 12.09.2022г. трети по ред прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Решението е първоначално обявеният краен срок за прием 23 октомври 2022 г. да се удължи до 17:00 часа на 07 ноември 2022г.

Удължаване на срока за прием на проекти се извършва на основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6) т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 21.10.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Прием 6.4 2022

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 01.03.2022г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г., Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
Процедура № BG06RDNP001-19.680 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бюджет на приема: 150 462,86 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 12.09.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 6.4 2022