Обява за прием 7-6

ОБЯВА

 ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БОГАТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 04.11.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 04.12.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием 7-6

Обява за прием на проектни предложения 4.2- трета

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 23.10.2020г.,  чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 20.11.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения 4.2- трета

Обява за прием на проектни предложения 19.2-7.5 – втори прием

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г.,

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. СВОМР

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.11.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения 19.2-7.5 – втори прием