Проведено изложение за местни производители

На 26 юли 2023 година, на полето – част от землището на село Бранище, община Добричка беше организирано и проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка.

В изложението участие взеха 12 местни производители. С цел промотиране и реклама на събитието бяха подготвени и разпространени плакати и флаери, оповестяващи изложението, публикувани бяха електронни информационни материали. Логистично събитието беше подсигурено с големи високи шатри, където на изложителите бяха предоставени 12 на брой масивни маси с пейки. Изложението беше обособено на удобно и достъпно за посетители и гости място, като предвид изключително горещото време беше осигурена слънцезащита и за клиентите. Един брой хладилна витрина беше предоставена на зеленчукопроизводителите, за да поддържат продукцията си свежа и да я предпазят от увяхване и погиване.

Посетителите на изложението имаха възможност да опитат от чудесните местни продукти, да се доближат до Добруджанския бит, гостоприемство и култура. Изпълнено беше озвучаване и проведена богата музикална програма с участието на фолклорни певческа и танцова групи при НЧ „Пробуда – 1896г.“ от село Победа, които изпълниха традиционни добруджански песни и танци. За участници и гости беше осигурен и кетъринг.

Изложението на местни продукти се възприема като атрактивно събитие, то се превърна в привлекателно място за местното население, но също така привлече множество туристи и гости. Участвайки, земеделските стопани и малките местни производители намериха още един начин за реализация на своите продукти директно на потребителя, като по тяхно мнение скъсяването на веригата на доставки на храни често е жизненоважна за оцеляването на най-уязвимите земеделски стопанства.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведено изложение за местни производители

Изложение 2023

За пета поредна година МИГ Добричка организира еднодневно изложение на местни производители!

И тази година, по традиция, МИГ Добричка организира изложение на местни продукти. Събитието ще се проведе на 26 юли, в землището на село Бранище, на полето.

Каним всики жители и гости на Община Добричка на този своеобразен празник на изобилието!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2023

Удължен срок 470

 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

На основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6), т.2 и т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“,  срока на четвърти прием на проектни предложения се удължава до 17:00 часа на 30 юни 2023г., а бюджетът на приема се увеличава до 237 379,33 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 07.04.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължен срок 470