Прием 4.1 2022

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 25.03.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г., Допълнителни споразумения № РД50-27/16.07.2018г. и № РД50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече информация и документацията за кандидатстване са
достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно
кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 02.05.2022г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 4.1 2022

Публикувани условия за кандидатстване

На основание на решение на УС от заседание, проведено на 01.03.2022г., 

МИГ Добричка публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.03.2022 г.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.03.2022 г. 23:59 ч.
Индикативна дата на обявяване на процедурата 02.05.2022 г.
Общ размер на БФП: 532 481,98 лв.
Минимален размер на БФП за всеки конкретен проект – 5 000 лв.
Максимален размер на БФП за всеки конкретен проект – 75 000 лв.
Минимален размер за всеки конкретен проект – 10 000 лв.
Максимален размер за всеки конктетен проект – 150 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е 50 % от допустимите за финансово подпомагане разходи.
 
Повече информация е достъпна в ИСУН 2020 на адрес: 
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Публикувани условия за кандидатстване

Договор Община – 7.5 Паскалево

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 На 10.12.2021г. МИГ Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.5 ,,Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

Стойност на проекта: 185 281,84 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Бенефициент: Община Добричка

 Проектът включва следните инвестиции:

 • Извършване на СМР за обект «Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ 1 – училище в квартал 18 по плана на село Паскалево, общ. Добричка.
 • Закупуване на следното оборудване и обзавеждане:
 • Интериорно изложбено обзавеждане за създаване на посетителски център
 • Климатици – 3 бр.;
 • Оборудване и материали по безопастност на движение по пътищата;
 • Парково обзавеждане.
 • Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекта;
 • Изготвяне на Анализ разходи – ползи.

 Цели на проектното предложение:

 Основна цел:

 • Създаване и развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм за повишаване на атрактивността и интереса към територията на Община Добричка.

 Специфични цели:

 • Подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура;
 • Закупуване на оборудване и съоръжения и създаване на условия за:
 • представяне на местното образователното наследство и учебно дело;
 • осигуряване на атрактивно теоретично и практическо възпитание и развитие на транспортна култура и пътна безопасност;
 • провеждане на развлекателни и образователни събития, привличащи голям брой посетители.
 • Подобряване на маркетинга за привличане интереса към местната територия, чрез изпълнение на мерки за популяризиране на туристическия продукт.

Проектът представя решение на проблеми, свързани със слабото използване на потенциала и липсата на конкретни действия за устойчиво използване на ресурсите. Той представлява нова и оригинална мярка на местната власт, за повишаване атрактивността и интереса към територията по устойчив начин. Инвестицията създава условия за целогодишно практикуване на образователен и развлекателен туризъм и съчетава въздействие върху инфраструктура, околна среда, местното население, в това число уязвими и малцинствени групи от населението.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:

 • подобряване на инфраструктура за провеждане на събития и създаване на уникална и атрактивна локация за посетители;
 • развитие на интегриран туризъм и повишаване атрактивността на местната територия;
 • подобрен маркетинг на територията;
 • увеличен брой събития на територията и създаване на нова атракция, предоставяща услуги с образователна цел, насочени към цялото население, вкл. уязвими и малцинствени групи от населението и деца;
 • създаване на работна заетост.

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Община – 7.5 Паскалево