Договор Община – 7.5 Паскалево

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 На 10.12.2021г. МИГ Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.5 ,,Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

Стойност на проекта: 185 281,84 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Бенефициент: Община Добричка

 Проектът включва следните инвестиции:

 • Извършване на СМР за обект «Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ 1 – училище в квартал 18 по плана на село Паскалево, общ. Добричка.
 • Закупуване на следното оборудване и обзавеждане:
 • Интериорно изложбено обзавеждане за създаване на посетителски център
 • Климатици – 3 бр.;
 • Оборудване и материали по безопастност на движение по пътищата;
 • Парково обзавеждане.
 • Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекта;
 • Изготвяне на Анализ разходи – ползи.

 Цели на проектното предложение:

 Основна цел:

 • Създаване и развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм за повишаване на атрактивността и интереса към територията на Община Добричка.

 Специфични цели:

 • Подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура;
 • Закупуване на оборудване и съоръжения и създаване на условия за:
 • представяне на местното образователното наследство и учебно дело;
 • осигуряване на атрактивно теоретично и практическо възпитание и развитие на транспортна култура и пътна безопасност;
 • провеждане на развлекателни и образователни събития, привличащи голям брой посетители.
 • Подобряване на маркетинга за привличане интереса към местната територия, чрез изпълнение на мерки за популяризиране на туристическия продукт.

Проектът представя решение на проблеми, свързани със слабото използване на потенциала и липсата на конкретни действия за устойчиво използване на ресурсите. Той представлява нова и оригинална мярка на местната власт, за повишаване атрактивността и интереса към територията по устойчив начин. Инвестицията създава условия за целогодишно практикуване на образователен и развлекателен туризъм и съчетава въздействие върху инфраструктура, околна среда, местното население, в това число уязвими и малцинствени групи от населението.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:

 • подобряване на инфраструктура за провеждане на събития и създаване на уникална и атрактивна локация за посетители;
 • развитие на интегриран туризъм и повишаване атрактивността на местната територия;
 • подобрен маркетинг на територията;
 • увеличен брой събития на територията и създаване на нова атракция, предоставяща услуги с образователна цел, насочени към цялото население, вкл. уязвими и малцинствени групи от населението и деца;
 • създаване на работна заетост.

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Община – 7.5 Паскалево

Договор НЧ – Одринци

На 02.11.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.6 ,, Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и НЧ ”Възраждане – 1941 г.”, с. Одринци. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: Празник на градинаря в село Одринци”

Стойност на проекта: 14 840,00 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Бенефициент: НЧ ”Възраждане – 1941 г.”, с. Одринци

 Проектът включва следните инвестиции: 

 • Професионална парти шатра със стени – 3 бр.
 • Сгъваеми столове – 30 бр.
 • Кетъринг масса – 3 бр.
 • Главна завеса с ръчно задвижване – 1 бр.
 • Странични завеси – 2 бр.
 • Завеса дъно сцена /неподвижна/ – 1 бр.
 • Рекламни материали – афиши (100 бр.), брошури (100 бр.), флаери (200 бр.), тениски (100 бр.), шапки (100 бр.), календари на градинаря (50 бр.), външен банер (1 бр.)
 • Грамоти за участниците – 100 бр.
 • Книжка с рецепти – 100 бр.
 • Хонорар за оркестър, озвучител и наем на озвучителна техника
 • Осигуряване на фотограф, оператор и водещ на програмата на празника

Цели на проектното предложение:

 Основна цел:

 • Развитие на териториалната идентичност на база на специфичен териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Популяризиране на местното – културно и природно наследство, запазване и заздравяване на селската идентичност и културата на региона и повишаване на обществения интерес към нейното съхранение;
 • Насърчаване на местното население в общи инициативи за изучаване и съхранение на наследството и природните дадености.

За организирането и провеждането на празника на градинаря НЧ ”Възраждане – 1941 г.” с. Одринци” планира различни по вид дейности. Ще бъдат закупени щандове и ще се проведе съпътстващо изложение на свежи и преработени продукти. За участници в събитието ще бъдат поканени местни зеленчукопроизводители и производители на цветя, билки и декоративни растения. Ще се организира готварска работилница със зеленчукови ястия. Планира се организиране на градинарски конкурси за най – добре аранжиран щанд, най-едър плод и зеленчук, най – млад и най – възрастен градинар и др. За най – малките участници ще се проведе конкурс за детска рисунка. В рамките на събитието се планира провеждането на семинар на теми като „Биоградинарство”, „Пермакултура” и др. В празничния ден е заложена музикално-артистична програма и карвинг демонстрация. Предварително ще се подготвят и отпечатат информационни материали, които ще спомогнат за придобиване на обществена информираност и повишаване на екологичната култура на населението не само в с. Одринци, но и на цялата територия на МИГ Добричка. В проектната дейност е заложено и отпечатване на издание за проведения Празник с описателно съдържание и снимков материал. Ще бъдат изготвени и съхранени фото и видео материали.

Утвърждаването на това събитие като традиционен местен празник на градинаря ще доведе до популяризиране, както на природните дадености на района така и на нейните производители. Организирането му ще привлече посетители от цяла Добруджа, ще допринесе за съхраняване на културно – историческото наследство на региона и ще предаде културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор НЧ – Одринци

Договор Христо Недков

На 28.09.2021г. Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР. 

Наименование на проекта: „Закупуване на технологично оборудване за производство на ябълков оцет от ЗП Христо Недков”

Стойност на проекта: 61 457,98 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Христо Василев Недков

 Проектът включва следните инвестиции: Оборудване за производство на ябълков оцет, вкл.:

 • пълначна машина с 4 глави;
 • затваряща машина(с ориентатор – елеватор);
 • етикетираща двустрана машина с термотрансферен принтер;
 • компресор.

Цели на проектното предложение:

 Основна цел на проектното предложение е скъсяване на веригата на доставките и „затваряне на цикъла“, като целият процес по преработка, от суровината до крайния продукт, да се извършва в рамките на стопанството на ЗП Христо Недков.

Крайният срок за изпълнение на инвестициите по договора е 30.06.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Христо Недков