Втори договор за БФП


СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 13.05.2020г.  МИГ Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца (до 13.05.2023г.).

Наименование на проекта: Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка

Стойност на проекта: 164 574,20 лв.,
Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва: *дейности по рехабилитация на част от улица „Втора“ в с. Дончево – от км 0+000 до 0+230 – 230 м и от км 0+700 до 1+055 – 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно.

*инвестиции в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги „домашен социален патронаж“ и „обществена трапезария“.

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

  • доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за домашен социален патронаж в с. Дончево – 10 872,50 лв.;
  • доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство на с. Дончево – 4 460,00 лв.;
  • рехабилитация на участъци от улица „Втора“ с. Дончево -141 975,20 лв.;
  • доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване с. Драганово – 6 116,50 лв..
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори договор за БФП

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г.,

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 07.05.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДМЯРКА 19.2-6.4. “ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г. и Допълнително споразумение № РД50-27/09.07.2019г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4. СВОМР

Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 17.03.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 СВОМР