Договор Агроджей

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 На 20.07.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и «АГРОДЖЕЙ» ООД, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: Създаване на трайни насаждения от лавандула и закупуване на селскостопанска техника за обработката им

Стойност на проекта: 138 374,82 лв.

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: «АГРОДЖЕЙ» ООД

Проектът включва следните инвестиции:

 • Трактор NEWHOLLAND TD5.85 86 к.с. – 1 брой
 • Пръскачка щангова 12 м тип Х JARMET 1000L P328/3 – работна ширина 12 м. – 1 брой
 • Ремарке РЕМБИ AT2RT4 – 2 броя
 • Челен товарач INTERTECH – 1 броя
 • Вилица силажна INTERTECH 1,5 M – 1 броя
 • Машина за косене и прибиране на лавандула МПЛ Магдалена – 1 борй
 • Разсад лавандула сорт Севтополис – 100000 броя

Цели на проектното предложение:

 • създаване на машинен парк и намаляване зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия при отглеждането на зеленчуци –при процесите по обработка на почвата следва да се спазват срокове и технология за да има качествена продукция. При невъзможност да се извърши дадено мероприятие в срок има риск от погиване на продукцията, ниски добиви и други негативни за кандидата последствия;
 • осигуряване на модерна техника, която да даде възможност за използването на по-качествени и устойчиви сортове, предвид климатичните промени в последните години и намаляване на себестойността;
 • да увеличи отглежданите площи с лавандула;
 • увеличаване на продукция – посредством увеличаване добивите от декар;
 • подобряване условията на труд в стопанството;
 • да подобри пазарната си позиция и реализация;
 • спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените вредни емисии.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.