Договор Община – 7.5 Паскалево

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 На 10.12.2021г. МИГ Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.5 ,,Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

Стойност на проекта: 185 281,84 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Бенефициент: Община Добричка

 Проектът включва следните инвестиции:

 • Извършване на СМР за обект «Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ 1 – училище в квартал 18 по плана на село Паскалево, общ. Добричка.
 • Закупуване на следното оборудване и обзавеждане:
 • Интериорно изложбено обзавеждане за създаване на посетителски център
 • Климатици – 3 бр.;
 • Оборудване и материали по безопастност на движение по пътищата;
 • Парково обзавеждане.
 • Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекта;
 • Изготвяне на Анализ разходи – ползи.

 Цели на проектното предложение:

 Основна цел:

 • Създаване и развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм за повишаване на атрактивността и интереса към територията на Община Добричка.

 Специфични цели:

 • Подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура;
 • Закупуване на оборудване и съоръжения и създаване на условия за:
 • представяне на местното образователното наследство и учебно дело;
 • осигуряване на атрактивно теоретично и практическо възпитание и развитие на транспортна култура и пътна безопасност;
 • провеждане на развлекателни и образователни събития, привличащи голям брой посетители.
 • Подобряване на маркетинга за привличане интереса към местната територия, чрез изпълнение на мерки за популяризиране на туристическия продукт.

Проектът представя решение на проблеми, свързани със слабото използване на потенциала и липсата на конкретни действия за устойчиво използване на ресурсите. Той представлява нова и оригинална мярка на местната власт, за повишаване атрактивността и интереса към територията по устойчив начин. Инвестицията създава условия за целогодишно практикуване на образователен и развлекателен туризъм и съчетава въздействие върху инфраструктура, околна среда, местното население, в това число уязвими и малцинствени групи от населението.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:

 • подобряване на инфраструктура за провеждане на събития и създаване на уникална и атрактивна локация за посетители;
 • развитие на интегриран туризъм и повишаване атрактивността на местната територия;
 • подобрен маркетинг на територията;
 • увеличен брой събития на територията и създаване на нова атракция, предоставяща услуги с образователна цел, насочени към цялото население, вкл. уязвими и малцинствени групи от населението и деца;
 • създаване на работна заетост.

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.