Договор 4.1 – АГРО ТЕРА БГ

На 10.03.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 10.03.2023г.).

Наименование на проекта:

Закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения

Стойност на проекта: 149 620,99 лв.

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД

Проектът включва:

  • Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството – Закупуване на трактор марка STEYR, модел Profi 6145 CVT на стойност 149 620,99 лв..

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

През 2018 година кандидатът взема решение да отглежда нетрадиционната за Добруджа етерично – маслена култура – лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. За осигуряване на високо качество на продукцията е необходима модерна и прецизна техника за обработка на площите и за навременно изпълнение на мероприятията съгласно технологията по отглеждането на културите. В изпълнение на проекта е планирано закупуване на трактор, с който да се осъществява обработката на 300 дка насаждения с лавандула, находящи се в село Карапелит, общ. Добричка, където за засаждането, растежа и отглеждането на лавандула съществува благоприятно съчетание на почвени и природно-климатични условия. С реализацията на проекта се предвижда разкриване на едно работно място.

Цели на проектното предложение:

  • да повиши конкурентоспособността на стопанството при отглеждане на лавандула чрез осигуряване на собствени материални активи;
  • да намали зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия;
  • да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата;
  • да доведе до спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.