Договор 4.1 – Стефан Лалов

На 10.03.2021г.  МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Стефан Лалов, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 10.03.2023г.).

Наименование на проекта: Създаване на нови насаждения от лавандула за добив на биологични суровини и закупуване на машина за косенето и прибирането й

Стойност на проекта: 128 495.75 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Стефан Лалов

Проектът включва:

  • Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството – Машина за косене и прибиране на лавандула на стойност марка CLIER на стойност 100 000,00 лв..
  • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения – Лицензиран разсад от лавандула сорт «Севтополис» на стойност 6 600,00 лв.;
  • Първоначални разходи за създаване на насаждение от 33 дка лавандула – 16 095,75 лв.

Дейности, планирани в изпълнение на проекта:

В изпълнение на проекта се предвижда създаване на ново насаждение от 33 дка. лавандула в землището на с. Котленци, общ. Добричка, както и закупуване на машина за косенето и прибирането й. С нея за кратки срокове и в най-подходящия момент ще могат да бъдат събрани цветовете, както от новите насаждения, така и от съществуващите такива, засяти на площ от 52,435 дка. Съществуващите насаждения са в преходен период за преминаване от конвенционално към биологично земеделие, като към края на м. май 2019 г. ще бъдат сертифицирани. Биологичното земеделие при отглеждането ще се прилага и за новите насаждения. По проектното предложение се предвижда създаване и поддържане на едно работно място.

Цели на проектното предложение:

  • Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда чрез биоземеделие;
  • Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
  • Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. 
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.