Документи за обществено обсъждане – подмярка 19.2-4.2

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.2 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост от територията на МИГ Добричка

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

 • подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
 • подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
 • увеличени  продажби, включително директни;
 • създадена заетост в сектора;
 • внедрени постижения на науката и практиката;
 • увеличена добавена стойност на територията.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 491 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 14.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 1. Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР
  прочети;
 2. Условия за изпълнение на проектите, финансирани по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 3. Документи за попълване, към условията за кандидатстване
  изтегли;
 4. Документи за информация на потенциалните кандидати
  изтегли;
 5. Документи към условията за изпълнение
  изтегли

 

Публикувано на 07.08.2018 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.