Изпълнение на проекта по мярка 19.1

от 20.03.2023г. С КОД В ИСУН BG06RDNP001-19.610-0050-C01 ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 за «ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ДОБРИЧКА»

********************************

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

Територията на МИГ Добричка, съвпадаща с административните граници на община Добричка, получи пореден шанс да разработи своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Предстоящите дейности по изготвяне на Стратегията включват и масирана информационна кампания, включваща срещи, семинарии, конференции и обществени обсъждания. Основната цел на кампанията е да представи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и възможностите, които Стратегията може да предложи на хората, които живеят и/ или работят на територията на МИГ-а.

На информационни срещи с местната общност ще бъде консултирана подготовката на Стратегията. За да може тя да отрази по-пълно и точно исканията на местното население, е необходимо в тези обсъждания да се включат максимален брой земеделски производители, предприемачи, търговци, граждани, НПО… всички, които са съпричастни към местното развитие и биха желали да допринесат за това, имат идеи и искат да се възползват от европейски средства. Направените предложения ще намерят място в проект на Стратегия, който ще бъде представен за публично обществено обсъждане. Там хората ще могат да дискутират и променят предложеното, така че да стане тяхна Стратегия и да я приемат като своя програма за развитие на района си.

Екипът на местната инициативна група ще разчита на съдействие и активност от страна на местните хора, за да можем заедно да изготвим, и в последствие да изпълним успешно, още една качествена Стратегия, съобразена изцяло с нуждите, възможностите и ресурсите на нашата територия.

Стартираме с 10 информационни срещи, по следния график:

Дата:

Час:

Населено място:

06.04

10:00

с. Карапелит

10.04

10:00

с. Царевец

12.04

10:00

с. Полк. Свещарово

13-04

10:00

с. Житница и с. Черна

19.04

12:00

с. Смолница

20.04

13:00

с. Победа

21.04

10:30

с. Стефаново

25.04

10:30

с. Стефан Караджа

26.04

11:00

с. Божурово

28.04

10:00

с. Паскалево

 Информационните мероприятия са открити за всички, които проявяват интерес към дейностите на Местната инициативна група.

****************************

Споделена информация от екипа на МИГ Добричка във връзка с предстоящите дейности по проекта по подмярка 19.1.

Интервюто е публикувано на страницата на местна регионална медия – Добрич онлайн.

****************************

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

На 31.05.2023г., в зала в сградата на Община Добричка беше проведена еднодневна информационна конференция. Цел на събитието беше  да бъдат информирани максимален брой заинтересовани лица – кметове и кметски наместници на всички 68 населени места; общински съветници; представители на общинската администрация за предстоящите дейности и да агитираме за активно включване на местното население. По този начин информацията за разработването на новата Стратегия ще достигне до всички населени места, с което ще се постигне пълно покритие на територията на МИГ. По време на конференцията координаторът на подготвителните дейности – г-жа Николинка Димова представи презентация, съдържаща основните моменти на процеса на разработванее на СВОМР, както и предстоящите дейности по проекта. Г-жа Димова призова присъстващите към активно споделяне на информацията и насочване на заинтересованите лица, с цел да се съберат максимален брой идеи, които да залегнат в новата Стратегия. След като бъде изготвен първоначален вариант, то същият ще бъде представен за обществено обсъждане, за да могат публичните власти и широката общественост да изразят свои мнения, забележки и коментари, които да бъдат отразени в окончателния вариант на Стратегията. По този начин ще се постигне мотивиране на широк кръг от групи заинтересовани страни за активна позиция по отношение на СВОМР.

Презентацията може да разгледате от

.

****************************

Анкетно проучване (стопански сектор)

АНКЕТНА КАРТА за анализ на потребностите на заинтересованите страни от разработване и изпълнение наСтратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г.