ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 2007-2013

Изпълнение на Стратегия за местно развитие по Договор № РД50-145/ 13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ на МИГ Добричка по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“  ПРСР 2007-2013 г.
Мярка от СМР Бюджет по СМР
(лева)
Подадени проекти (брой) Одобрени разходи (лева) Договаряне (%) 
41/121 Модернизиране на земеделските стопанства 1153607.50 38 1202355.22 100.00%
41/123  Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 316392.50 5 262388.13 82.93%
41/311  Разнообразяване към неземеделски дейности 105000.00 2 102239.62 97.37%
 41/312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 495000.00 9 357151.02 72.15%
41/321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 484220.00 6 479917.81 99.11%
41/322 Обновяване и развитие на населените места 650000.00 7 608338.13 93.59%
41/323 Опазване и подобряване на селското наследство 15780.00 2 15201.60 96.33%
ОБЩО: 3,220,000.00 69 3,027,591.53 94.02%
Регистри на изпълнените проекти, подадени по мерките от Стратегията за местно развитие на  МИГ  Добричка  за периода 2007-2013 г.
Регистър проекти по мярка 41.121
Регистър проекти по мярка 41.123
Регистър проекти по мярка 41.311
Регистър проекти по мярка 41.312
Регистър проекти по мярка 41.321
Регистър проекти по мярка 41.322
Регистър проекти по мярка 41.323