Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Периодът за втори прием на проектни предложения по процедурата е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок 17:00 часа на 31.03.2019г.

Бюджет на приема:

бюджетът за този прием е остатъчен, в размер на 270 531,41 лв.

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 01.03.2019г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.