Комисии за подбор на проектни предложения

Списък на външните експерти-оценители на проектни предложения, подадени по подмерките от СВОМР
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-4.2-2/01.11.2018 г. на Председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.2-2/05.11.2018 г. на заместник председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-4.1-1/24.04.2019 г. на Председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”
 Списък на оттеглените проектни предложения, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г. 
Списък на отхвърлените на етап ОАСД и неодпуснати до ТФО проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г.  
 Списък на одобрените проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г.  
 Списък на резервните проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г.  
Списък на отхвърлените проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ прием 2019г.  
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-4.2-3/03.05.2019 г. на Председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  
Списък на одобрените проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.087 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ втори прием 2019г.
 
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.2-3/09.05.2019 г. на заместник председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Виж
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-6.4-1/13.05.2020 на заместник председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.5-1/09.06.2020 г. на заместник председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.5-2/07.12.2020 г. на заместник председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
Решение на КППП, назначена със Заповед № 19.2-4.2-470/22.12.2020 г. на Председателя на УС,  за оценка на проектите, подадени по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”