Обществено обсъждане 7.6

До крайния срок 23.09.2019г. в МИГ Добричка не са получени писмени коментари, бележки или предложения по представените документи по подмярката. 

Процедурата за прием ще бъде стартирана през 2020г. по график, утвърден от УС на МИГ Добричка.

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.6 СВОМР

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка” към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Развитие на териториална идентичност на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености, и интензифициране връзките между различни групи от територията;
 • Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;
 • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в:

 • селското наследство и селският пейзаж са превърнати в преживяване;
 • повишени добавена стойност и интерес към територията, породени от усещането за автентичност, близостта до земята и нейните плодове;
 • повишено качеството на живот на местното население чрез привлечени посетители и предложени алтернативи за свободното време;
 • приложен иновативен подход за валоризация на местните потенциали.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 50 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно кандидатстване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по настоящата процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове (ЗУСЕСИФ).

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.09.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_dobrichka@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 1. Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 2. Условия за изпълнение на проектите, финансирани по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР
  прочети
 3. Документи за попълване, към условията за кандидатстване
  изтегли
 4. Документи за информация на потенциалните кандидати
  изтегли
 5. Документи към условията за изпълнение
  изтегли

Публикувано на 04.09.2019 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.